Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2017-05-08 15:21 i Ramsta skola Uppsala
Kunskapskraven i svenska åk 3
Grundskola 3 Svenska

Kunskapskraven i svenska åk 3

På väg
Uppfyllt
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för dig viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt, visar du grundläggande läsförståelse.
Kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
I texterna kan du använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
De berättande texter du skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Genom att kombinera dina texter med bilder kan du förtydliga och förstärka sina budskap.
Du kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter, samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att innehållet tydligt framgår.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: