Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ATT LEVA UTAN GUD- Sekularisering och religionskritik

Skapad 2017-05-25 17:01 i Ugglums skola Partille
Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Svenska
Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp och använda kunskaper.
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för några fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett givet sammanhang.
Förklarar och försöker utveckla fakta och begrepp. Använder sina kunskaper i fler sammanhang.
Förklarar och försöker utveckla fakta och begrepp i flera led. Använder sina kunskaper i fler sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser. Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/ erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet. Detta genom att använda egna, andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter och samband.
Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver, förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser, skeenden och förstår helheten.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information.
Söker och samlar information med hjälp av instruktioner.
Väljer och sorterar informationen utifrån instruktioner. Väljer med hjälp, passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar informationen självständigt.. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar.
Disposition
Röd tråd
Röd tråd saknas, vilket gör att texten upplevs som rörig och svårförståelig.
Texten är mest sammanfogad av fakta utan någon tydlig röd tråd.
Texten är relativt väl disponerad så att läsaren utan större svårighet kan följa den.
Texten är mycket väl disponerad med inledning och avslutning, samt tydlig röd tråd som gör den lätt följa.
Innehåll
Innehåll passar uppgiften
Innehållet är alltför tunt eller passar inte uppgiften.
Innehållet är enkelt och passar i huvudsak.
Innehållet är utvecklat och väl anpassat till uppgiften, till syfte och mottagare.
Innehållet är välutvecklat och mycket väl anpassat till uppgiften, till syfte och mottagare.
Faktaurval
Relevant fakta
Använd fakta kommer från en ensam källa.
Texten byggs av mindre del fakta utifrån en eller ett par källor.
Texten utgörs av en större del fakta från flera olika källor. Faktaurvalet är till största delen relevant och tillförlitligt.
Texten innehåller mycket fakta som är tagna från olika källor och känns som en naturlig del i texten. Faktaurvalet är relevant och tillförlitligt.
Egna ord
Dina egna ord
Meningar eller stycken är kopierade mer eller mindre rakt av
Texten är mestadels skriven med egna ord, men enstaka meningar eller delar av meningar kan vara kopierade.
Texten är skriven mestadels självständigt, utan kopiering av andra texter.
Fakta är gjord till sin egen, och texten är skriven självständigt och helt med egna ord.
Källredovisning
Källor redovisas
Källor saknas eller är felaktiga.
Några allmänna källor redovisas utan närmare precisering.
Större urval av källor redovisas i anslutning till fakta, och mestadels på rätt sätt.
Källor redovisas i direkt samband med fakta. Urvalet av källor är varierat och hänvisningarna är riktigt utförda.
Ordförråd
Passande ordval
Texten uppvisar mycket stora brister i ordförråd.
Ordförrådet är enkelt. Facktermer och begrepp används i huvudsak på ett riktigt sätt.
Ordvalet är varierat och passande med facktermer och begrepp som är väl anpassade till innehållet.
Ordvalet är mycket varierat och passande. Facktermer och begrepp används naturligt. De är anpassade till innehåll och mottagare.
Meningsbyggnad
Korrekta meningar
Texten uppvisar mycket stora brister i meningsbyggnad.
Meningsbyggnaden är enkel men fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad, i stort sett korrekt och väl fungerande
Meningsbyggnaden är varierad, korrekt och väl fungerande.
Skrivregler
Skriftspråkets normer
Texten uppvisar mycket stora brister när det gäller skrivregler.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: