Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala - lärarmatris Björkvallsskolan

Skapad 2017-06-12 11:15 i Björkvallsskolan Uppsala
En matris som bygger på Skolverkets diagnosmaterial Språket på väg i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9. Matrisen är tänkt att användas i arbetet med formativ bedömning.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

En matris för självskattning och bedömning.

TALA

Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Mottagare
Hur din muntliga text fungerar för den som lyssnar
Din text är till stora delar begriplig för lyssnarna.
Din text är begriplig för lyssnarna som också förstår textens syfte.
Din text står på egna ben och kommunicerar ganska väl med lyssnarna i enlighet med textens syfte.
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren i enlighet med textens syfte.
...
Du har oftast gjort lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och dem som lyssnar.
Du har gjort lämpliga språk och stilval utifrån textens syfte och dem som lyssnar.
Du har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och dem som lyssnar.
...
...
Språket du använder stödjer ditt samspel med lyssnarna.
Språket du använder stödjer framgångsrikt ditt samspel med lyssnarna.
Din text är uppbyggd så att man i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Din text är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet.
Din text har en tydlig struktur som gör den lätt att följa. Din text är relativt väl sammanhållen och har inga omotiverade tankeluckor.
Din text är logiskt uppbyggd, väl sammanhållen och väl avgränsad.
Du är håller dig mycket nära källan (när du använder källor).
Du visar på viss självständighet gentemot källan (när du använder källor).
Din text är självständig gentemot källan (när du använder källor).
Du låter olika källor samspela (när du använder källor).
...
...
...
Din text visar att du försöker anpassa dig till lyssnarnas tänkande och språkförståelse.
Textens genre
Hur strukturen och språket i ditt tal stämmer med genrens mönster
Du försöker att anpassa struktur och språk till textens syfte och innehåll.
Strukturen och språket du använder lämpar sig för textens syfte, innehåll och lyssnare.
--------------------->
Strukturen och språket samspelar med innehållet på ett sätt som också lämpar sig för textens syfte och lyssnare.
Du försöker följa genrens mönster.
Du följer genrens mönster något mekaniskt.
Du följer genrens mönster på ett levande sätt.
Du utvecklar genrens mönster på ett kreativt sätt.
Samspel med lyssnarna
Hur du samspelar med och skapar tillit hos dem som lyssnar
Du vänder dig till läraren eller några klasskamrater och visar visst engagemang.
Du vänder dig till flera lyssnare vid flera tillfällen.
Du vänder dig till alla lyssnare vid flera tillfällen.
Du har genomgående utmärkt kontakt med lyssnarna.
...
Du anpassar till viss del röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga textens syfte och mottagare.
Du anpassar tydligt röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga textens syfte och mottagare.
Du anpassar effektivt och medvetet röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga textens syfte och mottagare.
...
Du försöker att utnyttja rummets dimensioner efter situationen.
Du utnyttjar rummets dimensioner efter situationen.
Du utnyttjar effektivt och medvetet rummets dimensioner efter situationen.
...
...
...
Du inspireras av lyssnare och situation så att den muntliga textens innehåll påverkas.
Hur dina lyssnare samspelar med och visar tillit för dig
Dina lyssnare visar enstaka exempel på uppmärksamhet och intresse.
Dina lyssnare visar flera exempel på uppmärksamhet och intresse.
Dina lyssnare visar genomgående uppmärksamhet och intresse.
Dina lyssnare visar tydligt engagemang genom uppmärksamt lyssnande och märkbart intresse.
Den muntliga texten i sin helhet
Din muntliga text visar att du har kommit ett stycke i din utveckling att tala inför andra.
------------------------->
------------------------->
Din muntliga text visar att du har kommit mycket långt i din utveckling att tala inför andra.
Med hjälp av röst, tal och kropp skapar du i någon mån tillit hos lyssnarna.
------------------------->
------------------------->
Med hjälp av röst, tal och kropp skapar du medvetet och effektivt tillit hos lyssnarna.
Du behöver stöd för att utveckla din muntliga text.
------------------------->
------------------------->
Du låter innehåll, struktur och språk samspela på ett lyckat sätt med tydlig anpassning till talets syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: