👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, 7-9 (VT-17)

Skapad 2017-06-20 11:07 i Ugglums skola 5-9 Partille
En generell matris i Kemi för åk 7-9 där förmågorna beskrivs med egna ord, men kunskapskraven är ordagrant återgivna från LGR 11
Grundskola 7 – 9 Kemi

En allmän matris där alla förmågor i kemiämnet beskrivs

Förmåga 1

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att samtala om, diskutera, formulera och motivera ställningstaganden
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ENKLA motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med UTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med VÄLUTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Att ställa frågor och argumentera i diskussioner
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som TILL VISS DEL för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som FÖR diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som FÖR diskussionerna framåt och FÖRDJUPAR ELLER BREDDAR DEM.
Att söka information och resonera kring dess trovärdighet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Att kunna använda informationen i diskussioner, texter och andra framställningar
Eleven kan använda informationen på ett I HUVUDSAK fungerande sätt i diskussioner och för att skapa ENKLA texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa UTVECKLADE texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa VÄLUTVECKLADE texter och andra framställningar med GOD anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga 2

Genomföra systematiska undersökningar i kemi
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att genomföra undersökningar och skapa egna frågeställningar och planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det efter NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Att använda utrustningen på rätt sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Att dra slutsatser av dina resultat
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ENKLA slutsatser med VISS koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då UTVECKLADE slutsatser med RELATIVT GOD koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då VÄLUTVECKLADE slutsatser med GOD koppling till kemiska modeller och teorier.
Att utvärdera din undersökning
Eleven för ENKLA resonemang kring resultatens rimlighet och BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för UTVECKLADE resonemang kring resultatens rimlighet och GER FÖRSLAG på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för VÄLUTVECKLADE resonemang kring resultatens rimlighet I RELATION TILL MÖJLIGA FELKÄLLOR och GER FÖRSLAG på hur undersökningarna kan förbättras och VISAR PÅ NYA TÄNKBARA FRÅGESTÄLLNINGAR ATT UNDERSÖKA.
Att dokumetera din undersökning
Dessutom gör eleven ENKLA dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven UTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör eleven VÄLUTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga 3

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att använda begrepp i sitt sammanhang
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa med RELATIVT GOD användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ SAMBAND INOM dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Att resonera kring kemiska samband i naturen
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på ENKELT IDENTIFIERBARA kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på KOMPLEXA kemiska samband i naturen.
Att beskriva kemiska samband i vardagen och samhället
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då ENKELT IDENTIFIERBARA kemiska samband och GER EXEMPEL PÅ energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA kemiska samband och FÖRKLARAR OCH VISAR PÅ SAMBAND MELLAN energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då KOMPLEXA kemiska samband och FÖRKLARAR OCH GENERALISERAR KRING energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Att resonera kring påverkan på miljön och åtgärder för hållbar utveckling
Dessutom för eleven ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och VISAR PÅ några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och VISAR PÅ FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR HOS några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och VISAR UR OLIKA PERSPEKTIV PÅ FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR HOS några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Att känna till naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Eleven kan BESKRIVA OCH GE EXEMPEL PÅ några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND MELLAN några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH GENERALISERA KRING några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.