👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Schreiben

Skapad 2017-06-20 13:38 i Kärlekens skola Halmstad
Bedömning av din skriftliga förmåga
Grundskola 7 – 9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition
sammanhang
Genomför ännu inte korta skriftliga uppgifter så att sammanhanget framgår
Genomför korta skriftliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Skriver med visst sammanhang och röd tråd.
Skriver relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Innehåll
budskapet går fram fylligt
Formulerar sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att nudskapet går att förstå.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Formulerar sig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
språkliga strategier anpassning till mottagare anpassning till sammanhang
Gör sig ännu inte förstådd i enkel skrift. Saknar strategier för att lösa språkliga problem.
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t ex bekräftande fraser och uttryck.
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder några strategier för att lösa språkliga problem. t ex frågor och annat ordval.
Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t ex omformuleringar.
Språk
ordförråd idiomatiska uttryck grammatik stavning flyt variation
Skriver ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik. De formella fel som förekommer stör förståelsen.
Skriver med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer men stör inte förståelsen.
Skriver med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer.
Skriver med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.
Källor
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.