👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för lärare

Skapad 2017-07-11 13:48 i LMH-enheten Uppsala
Gemensamt samtalsunderlag och bedömningsstöd för lärare i grundskolan.
Medarbetarsamtal

Mötet med eleven

Grundnivå
Uppfyller grundkraven som ställs på befattningen
Bra
Bidrar i hög grad
Mycket bra
Initierar, förmedlar etc
Excellent
Driver leder ansvarar
Planering av undervisningen
Lärarens pedagogiska planering refererar till läroplanen. I planeringen finns utvalda delar från ämnets syfte, innehåll och kunskapskrav.
Lärarens planering beskriver hur eleverna ska öva för att kunna utveckla de förmågor som är mål för arbetsområdet. Bedömningsuppgifterna medför att eleverna använder de förmågor som tränats. Mål, undervisning/aktiviteter och bedömning bildar en sammanhängande kedja. Läraren deltar och bidrar till gemensam planering med kollegor.
Lärarens planering beskriver hur eleverna kan utveckla kvaliteten i de förmågor som är mål för arbetsområdet Läraren bidrar i hög grad till systematisk gemensam planering med kollegor i syfte att förbättra undervisningen.
Läraren utvecklar och förbättrar skolans pedagogiska planeringar. Läraren är drivande i systematisk gemensam planering med kollegor där tidigare utvärderingar tillvaratas i syfte att förbättra undervisningen.
Genomförande av undervisning
Läraren genomför undervisningen enligt upplagd planering utifrån Lgr 11. Läraren organiserar aktiviteterna på ett sätt som skapar och bibehåller arbetsro. Läraren väcker och fångar elevernas intresse. Läraren använder fungerande inledningar, uppstarter, övergångar och avslutningar. Olika arbetssätt och arbetsformer används. Läraren tar ansvar för enskilda elevers sociala fostran.
Varierande arbetssätt och arbetsformer används. Eleverna får ta till sig kunskap på olika sätt. Läraren får eleverna att följa rutinerna för arbetsro i undervisningen. Läraren ger elever ett gott stöd gällande deras sociala fostran.
Varierande och situations-anpassade arbetssätt och arbetsformer används över tid. Eleverna får visa sin kunskap på olika sätt. Läraren skapar en god atmosfär som bidrar till elevernas engagemang och motivation. Läraren arbetar aktivt för att skolans värdegrund genomsyrar verksamheten.
Läraren använder aktuell, relevant och evidensbaserad forskning på ett medvetet och systematiskt sätt för att utveckla sin undervisning. Läraren skapar återkommande en god atmosfär – över tid och i olika elevgrupper – som bidrar till elevernas engagemang och motivation. Läraren utvecklar och förfinar skolans värdegrund.
Elevinflytande
Läraren ger eleverna möjlighet att vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Läraren ger eleverna möjlighet att vara att ta del av den färdiga planeringen. Läraren ger eleverna möjlighet att känna till målen.
Läraren ger eleverna möjlighet att påverka på vilket sätt de vill visa sin kunskap. Läraren ger eleverna möjlighet att beskriva vad de arbetat med och vad de lärt sig.
Läraren ger eleverna möjlighet att påverka arbetsformer och arbetssätt. Läraren ger eleverna möjlighet att beskriva hur de lärt sig. Läraren tillvaratar elevernas intressen och förkunskaper i upplägget av undervisningen inom ramen för styrdokumenten.
Läraren ger eleverna möjlighet att beskriva hur de påverkat och varit involverade i planeringen av undervisningen så att målen uppnås.
Bedömning och resultat
Läraren använder systematisk reflektion över lärande i syfte att höja undervisningens kvalitet och resultat. Tas bort? Läraren använder formativ bedömning. Tas bort? Lärarens skriftliga omdömen och IUP ger tydliga anvisningar om var eleven befinner sig i kunskaps-utvecklingen och hur nästa mål kan uppnås.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande med elever, individuellt och i grupp, i syfte att höja undervisningens kvalitet och resultat. Läraren använder formativ bedömning. Elevgruppernas kunskapsresultat förbättras.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande och kunskapsresultat tillsammans med elever och kollegor, individuellt och i grupp, i syfte att höja undervisningens kvalitet och resultat. Elevgruppernas kunskapsresultat förbättras: lägsta nivån halveras och högsta nivån ökar.
Läraren använder systematisk reflektion över lärande och kunskapsresultat tillsammans med elever och kollegor för att höja undervisningens kvalitet och resultat för hela skolan. Återkommande höga kunskapsresultat för elevgrupper i förhållande till gruppens förutsättningar.

Utveckling

Grundnivå
Uppfyller grundkraven som ställs på befattningen
Bra
Bidrar i hög grad
Mycket bra
Initierar, förmedlar etc
Excellent
Driver leder ansvarar
Deltar i skolans systematiska kvalitetsarbete. Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling. Tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Bidrar till skolans systematiska kvalitetsarbete med konstruktiva synpunkter. Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling utifrån flera aspekter t.ex.: ämneskunskaper, ledarskap, digital kompetens. Förmedlar relevant kunskap om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete till andra.
Bidrar i hög grad till skolans systematiska kvalitetsarbete med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar. Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling utifrån flera aspekter t.ex.: ämneskunskaper, ledarskap, digital kompetens. Läraren tar ansvar för planering av genomförandet av kompetensutveckling. Tar initiativ till förbättring och utveckling av verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Leder och driver skolans systematiska kvalitetsarbete. Läraren använder systematisk reflektion över sitt eget lärande och sin kunskapsutveckling enskilt och tillsammans med kollegor och kan bedöma det egna behovet av kompetensutveckling utifrån vad som behövs för verksamheten. Läraren tar ansvar för planering av genomförandet av kompetensutveckling. Genomför förslag med synliga förändringar i verksamheten.

Medarbetare

Grundnivå
Uppfyller grundkraven som ställs på befattningen
Bra
Bidrar i hög grad
Mycket bra
Initierar, förmedlar etc
Excellent
Driver leder ansvarar
Samarbetar. Uppfyller den etiska koden. Bidrar och bjuder på sitt material och sin kunskap.
Samarbetar bra i arbetslag och andra arbetsgrupper. Tar tillvara kollegornas kompetenser. Ger aktivt kollegialt stöd. Delar med sig av erfarenhet och kunskap.
Arbetar systematiskt med samarbete. Kan identifiera möjligheter i olika samarbeten Entusiasmerar och engagerar kollegor.
Leder och bidrar till allas delaktighet. Drivande i verksamheten som helhet. Reflekterar över sin egen roll och ansvar i olika samarbeten och använder detta i utvecklingsarbetet. Identifierar och genomför konstruktiva lösningar.

Ekonomi

Grundnivå
Uppfyller grundkraven som ställs på befattningen
Bra
Bidrar i hög grad
Mycket bra
Initierar, förmedlar etc
Excellent
Driver leder ansvarar
Visar medvetenhet om resurseffektivitet.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet.
Visar medvetenhet om resurseffektivitet.