Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikmatris åk 1-3

Skapad 2017-08-08 11:36 i Lekstorpsskolan Lerum
I matrisen nedan kan du se din bedömning i matematik.
Grundskola 1 – 3 Matematik

I matematik skall du utveckla din förmåga att:

¤ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

¤ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

¤ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

¤ föra och följa matematiska resonemang

¤ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Taluppfattning och tals användning

Ny nivå
Tal och räkning
Kan klassificera och sortera olika föremål, djur, former etc.
Har känsla för tal, att direkt uppfatta antal genom en snabbtitt, tex en tärningsbild.
Ett-till-ett principen, att kunna jämföra antalet i två mängder genom parbilding.
Abstraktionsprincipen, att man kan räkna en avgränsad mängd, tex saker, trumslag, önskningar.
Antalskonstans, att antalet i en mängd är lika oavsett om de ligger tätt eller sprids ut.
Räkneorden måste räknas upp i en bestämd ordning och att varje räkneord följs av ett annat bestämt räkneord.
Antalsprincipen,att det sist uppräknade räkneordet talar om hur många det är i hela mängden.
Begrepp
Har förståelse för och kan beskriva udda och jämna tal.
Har förståelse för och kan använda sig av begreppen fler och färre.
Talområdet 0-10
Kan läsa, skriva och storleksordna talen.
Kan ramsräkna framlänges och baklänges.
Kan läsa av och placera talen på tallinjen.
Kan ordningstalen.
Har förståelse för och kan dela upp talen, tex 7 är 5 och 2, 4 och 3, 1 och 6 osv.
Talområdet 0-20
Kan läsa, skriva och storleksordna talen.
Kan ramsräkna framlänges och baklänges
Kan läsa av och placera talen på tallinjen.
Kan ordningstalen.
Har förståelse för siffrornas värde, ental och tiotal.
Kan hoppa 2-hopp.
Talområdet 0-200
Kan läsa, skriva och storleksordna talen 0-100.
Kan ramsräkna framlänges 0-100.
Kan ramsräkna baklänges 100-0.
Kan läsa av och placera talen på tallinjen 0-200.
Har förståelse för siffrornas värde, ental, tiotal och hundratal 0-200.
Kan hoppa 2, 5 och 10-hopp.
Talområdet 0-1000
Kan läsa, skriva och storleksordna talen 0-1000.
Kan läsa av och placera talen på tallinjen 0-1000.
Kan ramsräkna 0-1000, både framlänges och baklänges.
Har förståelse för siffrornas värde, ental, tiotal, hundratal och tusental.
Har förståelse för symboler för tal i olika kulturer genom historien.
Kan hoppa 10 och 100 hopp och börja var som helst på talraden.
Addition och subtraktion
Förstå addition som ökning och sammanslagning.
Förstå subtraktion som ta bort, minskning och jämföra/se skillnad.
Förstå och kan använda sig av centrala begrepp i addition.
Förstå och kan använda sig av centrala begrepp i subtraktion.
Förstå sambandet mellan addition och subtraktion och kan använda sig av talfamiljerna.
Kan översätta mellan tal- bild- och symbolspråk i räknehändelser.
Multiplikation och division
Förstå och kan beskriva räknesättet multiplikation.
Förstå och kan beskriva räknesättet division, både delnings- och innehållsdivision.
Förstå och kan använda sig av centrala begrepp i multiplikation.
Förstå och kan använda sig av centrala begrepp i division.
Förstå sambandet mellan multiplikation och division.
Kan översätta mellan tal- bild- och symbolspråk i räknehändelser.
Automatisering 1
Kan lilla tabellen addition 0-10.
Kan lilla tabellen subtraktion 0-10.
Kan använda sig av lilla tabellen i högre talområden och kan se sambandet mellan talkamraterna, tex 2+7, 22+7, 20+70.
Kan stora tabellen addition 0-20.
Kan stora tabellen subtraktion 0-20.
Kan använda sig av stora tabellen i högre talområden och kan se sambandet mellan talkamraterna, tex 12-5, 62-5, 120-50.
Automatisering 2
Multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
Divisionstabellerna 2, 5 och 10.
Alla multiplikationstabellerna.
Alla divisionstabellerna.
Räknestrategier addition
Förstår och kan använda sig av talsortsräkning, både skriftligt och i huvudräkning.
Förstår och kan använda sig av tiotalsövergång, både skriftligt och i huvudräkning.
Förstår och kan använda sig av uppställning utan minnessiffra.
Förstår och kan använda sig av uppställning med minnessiffra.
Förstår och använder sig av "flytta tal", tex 29+12, flytta 1 och få 30+11 istället.
Räknestrategier subtraktion
Förstår och kan använda sig av "ta bort lite, backa på tallinjen" i huvudräkning, tex 78-4
Förstår och kan använda sig av "talen ligger nära, räkna upp" i huvudräkning, tex 78-74
Förstår och kan använda sig av talsortsräkning både skriftligt och i huvudräkning, tex 78-34
Förstår och kan använda sig av tiotalsövergång, både skriftligt och i huvudräkning.
Förstår och kan använda sig av uppställning utan växling.
Förstår och kan använda sig av uppställning med växling.
Bråk
Förstår del av helhet.
Förstår del av antal.
Kan benämna och skriva delar som enkla bråk,
Kunna använda sig av enkla tal i bråkform i vardagliga situationer.

Geometri

Ny nivå
Begrepp
Förstår och använder sig av lägesord.
Förstår och använder sig av jämförelseord.
Kan vänster och höger.
Förstår begreppet symmetri och kan rita ut symmetrilinjer.
Förstår begreppen punkt, linje och sträcka.
Tvådimensionella former
Kan beskriva och jämföra geometriska former och använda sig av begreppen hörn och sida.
Kan namnge former, tex månghörning, rektangel, kvadrat, cirkel och triangel.
Kan avbilda månghörningar på olika sätt, tex med linjal och geobräden.
Tredimensionella figurer
Kan beskriva och jämföra geometriska figurer och använda sig av begreppen hörn, kant och sida (sidyta).
Kan namnge figurer, tex rätblock, kub, klot, kon och cylinder.
Kan konstruera tredimensionella figurer.
Längd
Förstår mätningens princip.
Kan uppskatta och jämföra längder.
Kan förstå och mäta med enheterna mm, cm och m.
Kan räkna med och omvandla längdenheterna mm, cm och m.
Kan förstå och använda sig av enheterna km och mil.
Kan räkna med och omvandla längdenheterna km och mil.
Omkrets och Area
Kan mäta omkrets.
Kan mäta area med hjälp av olika areaenheter.
Tid - året
Kan veckans dagar.
Kan årets månader.
Kan årets årstider.
Tid - klockan
Har förståelse för urtavlans delar och funktion.
Kan de analoga klockslagen hel och halv, kvart i och kvart över.
Kan hela analoga klockan.
Har förståelse för digitala klockan och kan avläsa digital tid.
Kan räkna med tid, både analog och digital.
Kan räkna med årtal.
Volym
Kan uppskatta och jämföra olika volymer.
Kan mäta volym med enheterna l och dl.
Kan räkna med och omvandla volymenheterna l och dl.
Kan mäta volym med enheterna cl och ml.
Kan räkna med och omvandla volymenheterna cl och ml.
Massa
Kan uppskatta och jämföra olika massor.
Kan mäta massa med enheterna kg, hg och g.
Kan räkna med och omvandla massaenheter.

Statistik och sannolikhet

Ny nivå
Tabeller och diagram
Kan läsa av och fylla i tabeller.
Kan läsa av och fylla i stapeldiagram.
Kan skapa egna tabeller och stapeldiagram.
Kan läsa av cirkeldiagram.
Slumpmässiga händelser
Visa förståelse för slumpmässiga händelser i spel och experiment.

Algebra

Ny nivå
Mönster och likheter.
Kan upptäcka, fortsätta på och skapa egna geometriska mönster.
Förstå likhetstecknets betydelse.
Förstå matematiska likheter, tex 5+3=9-1.
Kan upptäcka och fortsätta på talföljder, tex 3, 6, 9... 70, 50, 30...
Kan räkna enkla ekvationer, tex 7+X=9

Problemlösning

Ny nivå
Lösa problem
Använder sig av konkret material för att lösa enkla problem.
Använder sig av bildspråk för att lösa enkla problem.
Använder sig av symbolspråk för att lösa enkla problem.
Kan välja och använda strategi utifrån problemets karaktär.
Använder sig av andra strategier för att lösa problem tex tabeller och funktioner.
Kan formulera egna matematiska problem och kunna presentera lösningar.
Beskriva tillvägagångssätt
Kan visa lösningar med hjälp av konkret material.
Kan visa lösningar med hjälp av bildspråk.
Kan visa lösningar med hjälp av symbolspråk.
Kan anpassa uttryckssätt efter problemets karaktär.
Kan ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Samband och förändringar

Ny nivå
Dubbelt och hälften
Har förståelse för begreppet dubbelt.
Har förståelse för begreppet hälften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: