Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i svenska för 9P2, HT 2017

Skapad 2017-08-22 12:15 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska
Område som vi inte har gått igenom
F
E
C
A
LÄSA. Noveller, litteraturhistoria, ungdomslitteratur
 • Sv
1
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter **med flyt** genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. **Bedömningsstöd:** Har eleven förståelse för vilken slags text han/ hon läser, och har någorlunda förståelse för vad som krävs vid läsningen – hur man ska gå till väga för att läsa denna typ av text? Kan eleven läsa utan att staka sig?
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter **med gott flyt** genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. **Bedömningsstöd:** Har eleven förståelse för vilken slags text han/ hon läser, och har förståelse för vad som krävs? Är eleven effektiv? Lyfter eleven någon gång blicken ifrån texten?
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter **med mycket gott flyt** genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. **Bedömningsstöd:** Har eleven förståelse för vilken slags text han/ hon läser, och har förståelse för vad som krävs? Är eleven effektiv i sitt arbete? Läser eleven med inlevelse, med pauseringar och god intonation?
LÄSA. Noveller, litteraturhistoria, ungdomslitteratur
 • Sv
2
Genom att göra **enkla sammanfattningar** av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. **Bedömningsstöd:** Kan eleven redovisa bokens handling på ett generellt plan? Kan eleven sätta in boken i något sammanhang?
Genom att göra **utvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsaks samband och andra texter visar eleven god läsförståelse. **Bedömningsstöd:** Kan eleven redovisa bokens innehåll, i helhet och i detalj? Kan eleven koppla bokens innehåll till några olika sammanhang, med viss hjälp? Kan eleven göra en enkel jämförelse mellan det lästa och egna erfarenheter?
Genom att göra **välutvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. **Bedömningsstöd:** Kan eleven redovisa bokens innehåll, i helhet och i detalj på ett självständigt sätt? Kan eleven koppla bokens innehåll till olika sammanhang – självständigt? Drar eleven nya slutsatser utifrån egna erfarenheter?
LÄSA. Noveller, litteraturhistoria, ungdomslitteratur
 • Sv
3
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. **Bedömningsstöd:** Kan eleven – utifrån givna frågor och följdfrågor – föra ett enkelt resonemang kring en texts tydliga, uppenbara budskap?
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och **föra utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. **Bedömningsstöd:** Kan eleven – någorlunda självständigt men med visst stöd i frågor - föra ett resonemang kring en texts mer dolda budskap?
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och **föra välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. **Bedömningsstöd:** Kan eleven – självständigt - föra ett gott resonemang kring en texts dolda budskap?
LÄSA. Noveller, litteraturhistoria, ungdomslitteratur
 • Sv
4
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **till viss del underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. **Bedömningsstöd:** Kommenterar eleven enbart det uppenbara och konkreta? Resonerar eleven om tiden då verket skrevs och sätter texten i relation till det?
Eleven kan också föra **utvecklade resonemang** om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **relativt väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. **Bedömningsstöd:** Kommenterar eleven också det mer abstrakta? Drar eleven någon slags konsekvens? Förmår eleven se mer än ett sätt att tänka/ resonera?
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade resonemang** om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. **Bedömningsstöd:** Förmår eleven att dra paralleller och konsekvenser både från det konkreta och det abstrakta? Förmår eleven se mer än ett sätt att tänka/ resonera? Förs ett „å ena sidan“...“å andra sidan“ resonemang?
SKRIVA. Noveller, litteraturhistoria
 • Sv
5
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning** till texttyp, språkliga normer och strukturer. **Bedömningsstöd:** Kan eleven skriva såväl saktexter som berättande texter? Är texten någorlunda begriplig? Är språket enkelt men ändå med några olika berättargrepp? Funkar den grammatiska strukturen någorlunda?
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning** till texttyp, språkliga normer och strukturer. **Bedömningsstöd:** Kan eleven skriva såväl saktexter som berättande texter? Är texten strukturerad i huvudsak på ett korrekt och begripligt sätt? Finns försök till språklig variation? Är språket bitvis utvecklat och används olika berättargrepp? Funkar den grammatiska strukturen?
Eleven kan skriva olika slags texter med **god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning** till texttyp, språkliga normer och strukturer. **Bedömningsstöd:** Kan eleven skriva såväl saktexter som berättande texter med flyt och enligt norm? Är texten strukturerad på ett korrekt sätt och följer en röd tråd? Finns god, språklig variation? Är språket bitvis utvecklat och används olika berättargrepp? Funkar den grammatiska strukturen väl?
SKRIVA. Noveller
 • Sv
6
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **enkel** uppbyggnad. **Bedömningsstöd:** Följer texten i huvudsak kronologisk ordning? Används i huvudsak uttryck som „nästa dag“ eller repliker för att föra texten framåt? Stannar eleven sällan upp i texten, för att beskriva och för att skapa stämning? Är adjektiv det sätt eleven i huvudsak använder för beskrivningar, och inte verbaktioner mm?
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **relativt komplex** uppbyggnad. **Bedömningsstöd:** Använder eleven några olika grepp för att beskriva och skapa stämning? Tillbakablickar, tankar, parallellhandlingar mm? Växlar eleven mellan några olika grepp? Är texten ändå sällan överraskande?
De berättande texter eleven skriver innehåller **välutvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **komplex** uppbyggnad. **Bedömningsstöd:** Använder eleven relevanta grepp för att beskriva och skapa stämning? Används i huvudsak verbaktion för att skapa karaktär? Finns överraskande moment? Växlar eleven mellan olika grepp, tillbakablickar, tankar, parallellhandlingar, mm? Överraskar texten läsaren ibland?
SÖKA INFORMA? Litteraturhistoria
 • Sv
7 Område som vi inte har gått igenom.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor och för då **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller **enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande** struktur, citat och källhänvisningar. **Bedömningsstöd:** Kan eleven motivera val av källa? Använder eleven endast fåtalet källor, och då mestadels av samma slag? Är elevens produktion enkel, med enkla svar, enkla förklaringar och enkelt språk? Är språkets struktur i huvudsak korrekt samt har eleven med citat och källhänvisningar?
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat urval** av källor och för då **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller **utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar. **Bedömningsstöd:** Kan eleven motivera val av källa? Använder eleven ett antal OLIKA källor, av olika slag? Är elevens förklaringar och språk utvecklade? Använder eleven ett ämnesrelaterat språk? Är språkets struktur korrekt samt har eleven med citat och källhänvisningar?
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **varierat urval** av källor och för då **välutvecklade och väl underbyggda resonemang** om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller **välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar. **Bedömningsstöd:** Kan eleven motivera val av källa? Använder eleven ett antal OLIKA källor, av olika slag, på ett medvetet sätt? Är elevens produktion utvecklade och nyanserade, med ett reflekterande förhållningssätt? Använder eleven ett ämnesrelaterat språk? Är språkets struktur korrekt samt har eleven med citat och källhänvisningar?
ANPASSA SPRÅKET. Noveller, litteraturhistoria, ungdomslitteratur
 • Sv
8
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett **i huvudsak fungerande** sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. **Bedömningsstöd:** Använder eleven ex vid redovisningar PP på ett någorlunda fungerande sätt. Så att de olika uttrycken fungerar OK ihop?
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på **ett ändamålsenligt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. **Bedömningsstöd:** Använder eleven ex vid redovisningar PP på ett någorlunda fungerande sätt. Så att de olika uttrycken fungerar väl ihop och förstärker varandra?
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på **ett ändamålsenligt och effektivt sätt** kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. **Bedömningsstöd:** Använder eleven ex vid redovisningar PP på ett någorlunda fungerande sätt. Så att de olika uttrycken fungerar väl ihop, förstärker varandra? Finns ett syfte i valet? Lämnar det avtryck på mottagaren?
SPRÅKETS FORMALIA. Noveller
 • Sv
9
Dessutom kan eleven ge **enkla omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**. **Bedömningsstöd:** Kan eleven ge något utvecklingsbart omdöme om en text, som hjälper författaren vidare? Kan eleven kommentera såväl innehåll som form? Kan eleven, efter att ha tagit emot sådant omdöme, förstå, ta till sig och förbättra sin egna text?
Dessutom kan eleven ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**. **Bedömningsstöd:** Kan eleven ge utvecklingsbart omdöme om en texts innehåll, som hjälper författaren vidare i sitt berättande? Kan eleven, efter att ha tagit emot sådant omdöme, förbättra sin egna text mot högre textkvalitet?
Dessutom kan eleven ge **välutvecklade och nyanserade omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**. **Bedömningsstöd:** Kan eleven ge utvecklingsbart omdöme om en texts innehåll, som hjälper författaren vidare i sitt berättande? Kan eleven motivera förbättringsområdet utifrån syfte? Kan eleven, efter att ha tagit emot sådant omdöme, förbättra sin egna text mot högre textkvalitet och utifrån olika syften?
FORMULERA SIG I TAL OCH SKRIFT. Litteraturhistoria, ungdomslitteratur
 • Sv
10
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del underbyggda** argument på ett sätt som **till viss del** för samtalen och diskussionerna framåt. **Bedömningsstöd:** Deltar eleven i muntliga arbeten? För eleven endast fram ett fåtal egna åsikter? Ställer eleven mestadels enkla sakfrågor?
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter **med utvecklade och relativt väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. **Bedömningsstöd:** Deltar eleven aktivt i muntliga arbeten, genom att ställa följdfrågor, och argumentera för egna åsikter med hjälp av exempel?
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda argument** på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. **Bedömningsstöd:** Deltar eleven aktivt i muntliga arbeten, genom att ställa följdfrågor, argumentera för egna åsikter med hjälp av exempel? Drar eleven paralleller och tar in annan information än den givna?
FORMULERA SIG I TAL OCH SKRIFT. Litteraturhistoria
 • Sv
11
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang. **Bedömningsstöd:** Redovisar eleven uppgifter enligt instruktion? Finns redovisningens samtliga delar med, men inget mer, inget eget? Är språket relativt enkelt, eller är det kanske istället fullt av obegripliga ord, tagna ur ett sammanhang åhörarna inte är bekanta med?
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang. **Bedömningsstöd:** Redovisar eleven uppgifter enligt instruktion? Finns redovisningens samtliga delar med, samt någon egen reflektion, något som gör redovisningen levande och originell? Är språket och redovisningen begriplig för åhörarna, men på ett ganska enkelt språk fortfarande?
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang. **Bedömningsstöd:** Redovisar eleven uppgifter enligt instruktion? Finns redovisningens samtliga delar med, samt någon egen reflektion, något som gör redovisningen levande och originell? Knyts säcken ihop? Är språket och redovisningen begriplig för åhörarna? Får vi begrepp och ord förklarade för oss, som för upplevelsen vidare?
SPRÅKETS FORMALIA
 • Sv
12 Område som vi inte har gått igenom
Eleven kan föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva **tydligt framträdande** likheter och skillnader. **Bedömningsstöd:** Kan eleven prata om huvuddragen kring det svenska språkets form och historia? Har eleven någon kunskap om språkens släktskap? Kan eleven identifiera någon likhet/ skillnad?
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva **tydligt framträdande** likheter och skillnader. **Bedömningsstöd:** Kan eleven prata ganska ingående och djupt kring det svenska språkets form och historia ? Har eleven någon kunskap om språkens släktskap? Kan eleven identifiera någon likhet/ skillnad?
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva **tydligt framträdande** likheter och skillnader. **Bedömningsstöd:** Kan eleven prata ingående och djupt kring det svenska språkets form och historia ? Har eleven någon kunskap om språkens släktskap? Kan eleven identifiera någon likhet/ skillnad?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: