Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5A

Skapad 2017-09-03 17:15 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Detaljerad bedömningsmatris ur lärarhandledning Favoritmatematik 5A, kopplad till läromedlet.
Grundskola 5 Matematik

Matematik är ett viktigt, intressant och mångsidigt ämne. I Favorit Matematik 5A repterar vi de grundläggande räknesätten och övar på bråk. I geometrikapitlet övar vi bland annat på att mäta vinklar med gradskiva och rita cirklar med passare. Boken innehåller även spel och spännande problemlösningsuppgifter. Ibland kräver matematiken uthållighet och hjärngymnastik, men i utbyte belönar den dig med aha-upplevelser och känslan av att lyckas.

Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
- räkna på olika sätt inom addition och subtraktion - räkna med tal i bråkform, multiplicera och dividera.
- arbeta med vinklar och cirkelns olika delar -arbeta med geometriska figurer - träna enheten längd (mm, cm och dm) - mäta omkrets och area.

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer. Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
PROBLEMLÖSNING
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller:
• De fyra räknesätten.
• Ekvationer och olikheter.
• Tal i bråkform.
Tolkar och löser problem i geometri, t.ex. med omkrets och vinkelsumma på ett godtagbart sätt.
Beskriver tillvägagångsätt på ett godtagbart sätt.
Bedömer rimligheten i ett resultat.

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp. Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer. I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp.
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
BEGREPP
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang:
• Summa, differens, produkt, kvot, ekvationer, olikheter och delbarhet.
• Bråk, blandad form, enklaste form, omvandla, förkorta och liknämning.
• Punkt, linje, stråle, sträcka och polygon.
• Parallell, vinkelrät och skärningspunkt
• Vinkel, grader, rät, spetsig och trubbig
• Cirkel, medelpunkt,cirkelsektor,radie och diameter.
• Klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock.
Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.
Visar på samband mellan olika begrepp, som att antal grader i triangelns vinkelsumma och den raka vinkeln är samma.

METODER

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
METODER
Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning i:
• addition
• subtraktion
• multiplikation
• division
Genomför beräkningar utifrån prioriteringsregeln.
Genomför beräkningar med liknämniga bråk, i addition och subtraktion.
Genomför beräkningar med bråk i multiplikation och division.
Ritar geometriska objekt, trianglar, fyrhörningar, parallella linjer, rätvinkliga linjer, linjer som skär varandra, vinklar och cirklar.
Beräknar omkrets och vinklar i trianglar och fyrhörningar.

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer).
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
RESONEMANG
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med:
• de fyra räknesätten
• bråk
• geometriska objekt, omkrets och vinklar

KOMMUNIKATION

Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
KOMMUNIKATION
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt och beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med:
• de fyra räknesätten
• bråk
• geometriska objekt, omkrets och vinklar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: