Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationer i Nk 2

Skapad 2017-09-05 14:44 i Vuxenutbildningen i Flen Flen
Bedömning Nk 2 lab
Gymnasieskola

Bedömning av undersökning/laboration

Inledning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Röd tråd
Rapporten är ibland svår att följa men går att förstå.
Rapporten är till stor del lätt att följa och förstå.
Rapporten har en tydlig röd tråd vilket gör den lätt att följa och förstå.
Titel
Titel saknas eller är inte rele- vant för laborationen.
Rapporten har en relevant titel.
Rapporten har en relevant och träffsäker titel.
Bakgrund
Beskrivningen av den teoretiska bakgrunden är delvis tydlig och korrekt (någon/några delar sak- nas eller är inte korrekt/a).
Huvuddelen av beskrivningen av den teoretiska bakgrunden är tydlig och korrekt (någon del saknas eller är inte korrekt).
Beskrivningen av den teore- tiska bakgrunden är tydlig och korrekt.
Syfte
Syftet är otydligt, men går att förstå.
Syftet är tydligt och till stor del relevant för undersökningen.
Syftet är tydligt och relevant för undersökningen.
Hypotes
Hypotesen är till viss del rele- vant för undersökningen.
Hypotesen är relevant för un- dersökningen och har till stor del sin grund i logiska resone- mang.
Hypotesen är relevant för un- dersökningen och har sin grund i logiska resonemang.

Materiel och metoder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metodbeskrivning
Metoden är stegvis förklarad, och alla steg i utförandet finns med.
Metoden är stegvis förklarad, men något steg i utförandet saknas.
Metoden är stegvis förklarad, och alla steg i utförandet finns med.
Materiel
Materiellistan är inte fullstän- digt redovisad.
All materiel är listad.

Resultat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resultat i rapporten
Resultatdelen ger inte en tydlig bild av resultaten från under- sökningen, men den går att tyda och förstå.
Resultatdelen ger till stor del en tydlig bild av resultaten från undersökningen. Resultaten presenteras i logisk följd.
Resultatdelen ger en tydlig bild av resultaten från undersök- ningen. Resultaten presenteras i logisk följd.
Bilder tabeller och diagram
I de fall sådana finns med, så är bilder, tabeller och diagram del- vis korrekt uppsatta. Men det är svårt att förstå vad de visar, då beskrivande texter saknas eller inte ger tillräckliga förklaringar.
I de fall sådana finns med, så är bilder, tabeller och diagram oftast korrekt uppsatta och har i regel korta beskrivande texter som gör det lätt att förstå det som presenteras.
I de fall sådana finns med, så är bilder, tabeller och diagram korrekt uppsatta och har korta beskrivande texter som gör det lätt att förstå det som presen- teras.

Diskussion och sammanfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang och rimlighet
I diskussionen presenteras re- sonemang om resultatet och dess rimlighet. Någon/några av resonemangen är logiska och relevanta.
I diskussionen presenteras till stor del logiska och relevanta resonemang om resultatet och dess rimlighet.
I diskussionen presenteras logiska och relevanta resone- mang om resultatet och dess rimlighet.
Aspekter
Några viktiga delar/aspekter saknas i diskussionen.
Någon viktig del/aspekt saknas i diskussionen.
Alla viktiga delar/aspekter dis- kuteras.
Värdera metod
Valda metoder värderas i kort- het.
Valda metoder värderas.
Valda metoder värderas och relevanta förbättringar föreslås (om möjligt).
Felkällor
Felkällor presenteras, varav vis- sa är relevanta för resultatet.
Felkällor presenteras varav alla/de flesta är relevanta för resultatet.
Relevanta felkällor presenteras och deras betydelse för resulta- tet värderas.
Koppling diskussion och hypotes
Diskussionen återkopplar till viss del till syfte och hypotes.
Diskussionen återkopplar till stor del till syfte och hypotes.
Diskussionen återkopplar tyd- ligt till syfte och hypotes.

Språket i rapporten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Språket i rapporten är mes- tadels korrekt och till viss del anpassat till syfte och samman- hang.
Språket i rapporten är korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.
Språket i rapporten är korrekt och anpassat till syfte och sam- manhang.

Källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källhänvisningar
Hänvisningar till eventuella referenser finns i regel inte angivna i rapporten.
Hänvisningar till eventuella referenser finns oftast angivna i rapporten.
Hänvisningar till eventuella referenser finns angivna i rap- porten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: