Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Trelleborg 2017

Skapad 2017-10-28 22:31 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Matrisen bygger på lönekriterier för pedagogisk personal i Trelleborgs kommun
Medarbetarsamtal

Du skapar en positiv atmosfär

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… talar till elever/studerande/vårdnadshavare på ett positivt sätt … talar om elever/studerande/vårdnadshavare på ett positivt sätt … visar värme och empati mot alla elever/studerande … skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att elever och studerande ska känna sig trygga … ser till att elever och studerande vågar ta risker och göra försök - misstag ses som tillfällen till lärande

Du bemöter elever/studerande/ vårdnadshavare med respekt

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… lyssnar på vad elever/studerande/vårdnadshavare har att säga, låter dem tala till punkt … bemöter elevers/studerande/vårdnadshavare åsikter med intresse, allvar och respekt … uppmuntrar elever/studerande att lyssna på varandras åsikter med intresse, allvar och respekt

Du har positiva förväntningar på elever/studerande och stöttar deras självtillit

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… ger elever/studerande talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i grupp eller helklass … ger positiv respons på elevers/studerande inspel och ansträngningar ... uppmuntrar elever/studerande att göra sitt bästa och att våga sikta högre ... visar positiva förväntningar på elevers/studerande förmåga … värdesätter och visar respekt för alla elevers/studerandes arbetsinsatser … uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever/studerandes som förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter

Du skapar motivation inför olika aktiviteter

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… bidrar till positiva förväntningar, nyfikenhet, handlingsberedskap hos eleverna/studerande … sätter in uppgifter i ett för eleven/studeranden angeläget sammanhang … anknyter till aktuella samhällsfrågor eller livet utanför skolan

Du upprätthåller studiero

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever/studerande, negativa kommentarer, suckar, blickar etc. … ser till att elever/studerande kan utföra sina arbetsuppgifter utan att störas av kamrater

Du ser till att arbetet under lärandet är tankemässigt utvecklande

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… ställer öppna frågor där svaret inte är givet … ger elever/studerande möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig … hjälper elever/studerande att utveckla sina utsagor och argumentation med hjälp av uppföljande frågor … ger elever/studerande möjligheter att reflektera och problematisera … ger elever/studerande uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet … ger elever/studerande stöd genom att visa på och låta dem utveckla olika lärandestrategier

Du anpassar lärmiljön till elever/studerande i gruppen

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… tar sin utgångspunkt i elevers/studerandens erfarenheter och tidigare lärande … låter elever/studerande arbeta i olika takt med uppgifter … anpassar innehållet, t.ex. ämnesområde, svårighetsnivå, efter elevers/studerandes intressen och förutsättningar … anpassar arbetsformer efter levers/studerandes behov och intressen … ger elever/studerande möjlighet att välja bland uppgifter med olika innehåll inom det aktuella kunskapsområdet ... ser till att elever/studerande får uppgifter som är utmanande utifrån deras förutsättningar … ger elever/studerande uppgifter ”utan tak”, dvs. av sådan art att eleverna/studerande på olika sätt kan fördjupa sig och aktivt arbeta med dem under hela den avsatta tiden

Du ser till att elever/studerande med behov av stöd under lektionen får sådant

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… ser till att elever/studerande får hjälp med sitt arbete under lektionen … ger vid behov elever/studerande möjlighet att träna och ägna mer tid åt olika moment och aktiviteter … ger elever/studerande tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de behöver

Du varierar lärmiljön

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… låter elever/studerande få prova på olika arbetssätt och arbetsformer … låter elever/studerande få arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra …skapa variation och balans mellan lärarledda genomgångar och elev/studerandeaktivitet … låter elever/studerande möta olika typer av medier i undervisningen, t.ex. IT.

Du genomför en genomtänkt start av lektionen

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… välkomnar elever/studerande och gör en tydlig och intresseväckande start … anger målen för lektionen … presenterar aktiviteterna som ska ske under lektionen och syftet med dessa … sätter in lektionen i ett större sammanhang, gör en koppling till tidigare erfarenheter eller till andra ämnesområden

Du genomför en välstrukturerad lektion

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… ger undervisningen ett logiskt flöde där uppgifter tydligt hör ihop med inledande genomgångar och kunskapsmål … skapar överblick och sammanhang … skapar balans mellan lärarledda genomgångar och elev/studernadeaktivitet … ser till att eleverna/studerande har tydliga uppgifter och roller i gruppaktiviteter … ser till att övergången mellan planerade aktiviteter genomförs utan att ordningen störs

Du ger tydliga beskrivningar, förklaringar och sammanfattningar

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… förklarar hur enskilda moment och uppgifter hör ihop med lektionens övergripande kunskapsmål eller inledande genomgång … använder ett språk eleverna/studerande förstår … sammanfattar olika moment och gör klart för sig att alla elever/studerande förstår … skapar en balans mellan mer avancerade uttryck och mer vardagsnära språk, mellan abstrakt och konkret … använder olika hjälpmedel och/eller exempel från vardagslivet för att förtydliga … bryter vid behov ned övergripande mål i hanterliga delmål

Du kontrollerar att elever/studerande förstått

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… ställer utvecklande frågor för att få en bild av elevers/studerandes förståelse … låter något elev/studerande inför hela klassen eller elever/studerande gruppvis summera kontentan … går runt bland eleverna/studerande för att fånga upp deras förståelse

Du gör ett tydligt sammanfattande avslut av lektionen

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… avslutar lektionen på ett planerat sätt … gör en sammanfattning av innehållet … gör en anknytning till nästa tillfälle … anknyter till något annat relevant sammanhang

Du planerar din undervisning utifrån styrdokumenten samt forskning och beprövad erfarenhet

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
…utgår från styrdokumenten vid planering av undervisningen …bryter ner målen till delmål och gör dem synliga för elever/studerande …för in nya rön i din undervisning

Du använder dig av formativ bedömning under lektionen

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… följer upp hur elever/studerande arbetar med olika uppgifter och ger elever/studerande konstruktiv och uppgiftsorienterad feedback … använder arbetsmetoder där elevers/studerandes arbeten redovisas och bearbetas vidare vid behov … ger elever/studerande återkoppling om vad de behöver utveckla och hur de kan gå tillväga för att uppfylla kunskapskraven

Du ger elever/studerande tillfälle att reflektera över undervisningen och sitt lärande i förhållande till kunskapskraven

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
... samtalar med elever/studerande, eller låter elever/studerande samtala, om vad som lärts i undervisningen … samtalar med elever/studerande, eller låter elever/studerande samtala, om arbetsprocesserna … låter elever/studerandeutvärdera lektionens innehåll och form … låter elever/studerande få träning i att själva reflektera över och utvärdera sitt lärande

Du analyserar kontinuerligt elevers/studerandes resultat samt din undervisning

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… tar emot/bjuder in till kollegialt lärande … analyserar, ifrågasätter och förändrar /justerar

Du deltar aktivt i, och tar ansvar för arbetet med att utveckla skolan

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… genomför, tillsammans med elever/studerande och kollegor i det dagliga arbetet, återkommande uppföljningar och utvärderingar vilka ger underlag till planering för ökad måluppfyllelse. … tar ansvar i arbetslagsarbete relaterat till måluppfyllelse … tar ansvar och arbetar med utveckling relaterat till måluppfyllelse avseende skolans resultat … visar god förmåga att organisera arbetet, i klassrummet, i arbetslaget eller projekt-/utvecklingsgruppen … är aktiv i arbetet med att ta fram gemensamma dokument som är kopplat till utveckling, undervisning och måluppfyllelse (betygs/bedömningsmatriser, konkretisering av kursplaner, kvalitetsanalys etc.).

Du söker aktivt kompetensutveckling som utvecklar professionen.

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… omsätter nyförvärvad kompetens i handling – prövar nya idéer i din undervisning. … delar på olika sätt med sig av nyvunnen, och tidigare förvärvad, kunskap till kollegor, arbetslaget och skolan.

Deltar aktivt i elevhälsoarbetet

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
… medverkar vid upprättandet av pedagogisk utredning och åtgärdsprogram … samverkar med elevhälsopersonalen i elevhälsoarbetet … ser och agerar om elev/studerande riskerar att inte nå målen pga. ohälsa eller inlärningssvårigheter

Du står för en värdegrund som uttrycker det etiska förhållningssätt som präglar verksamheten

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
….påtalar fel, kommer med konstruktiv kritik och ingriper mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på … är lösningsfokuserad … har ett salutogent förhållningssätt … gör dig själv delaktig i lösningen/handling

Du är väl förtrogen och följer arbetsplatsens regler, handlingsplaner och riktlinjer.

Under förväntan
Förväntat
Över förväntan
…ditt arbete präglas av kommunens vision kring öppenhet, respekt och ansvar …känner till och följer de policys som gäller för Trelleborgs kommun
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: