Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd svenska, läsa-skriva åk 1-3

Skapad 2017-10-31 14:00 i Rosenvallskolan Söderhamn
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Avstämning A (åk 1)

LÄSA - Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. SKRIVA - Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
 • Sv   1   Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Sv   1   Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
 • Sv   1   I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
LÄSA OCH SKRIVA
LÄSA OCH SKRIVA
H4 höstterminen.
H4 vårterminen, gränsvärde 25 ord.
Bokstävernas namn, versaler.
Bokstävernas namn, gemener.
Bokstävernas ljud.
Alfabetet som en ramsa.
Känna igen för mig bekanta ordbilder, 5st.
Ljuda ihop kortare ord.
Förstå innehållet i det jag läser i enklare texter.
Förstå en uppläst text och samtala om innehållet.
Hitta bekanta ord i meningar.
Koppla bokstavsljud med rätt bokstav när jag skriver.
Skriva enkla meningar.
Skriva en saga.
Skriva med mellanrum mellan orden.
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i mina texter.
Följa en enkel muntlig och skriftlig instruktion.

Avstämning B (åk 2)

LÄSA - Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning. SKRIVA - Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
LÄSA OCH SKRIVA
LÄSA OCH SKRIVA
H4 höstterminen, gränsvärde 37 ord.
H4 vårterminen, gränsvärde 55 ord.
Läsa enklare texter med flyt.
Rätta mig själv när jag läser.
Läsa och förstå enklare instruktioner.
Muntligt återberätta en enklare text som jag har läst.
Skriftligt återberätta en enklare text som jag har läst.
Skriva en läslig handstil.
Använder stor bokstav, punkt och frågetecken i mina texter.
Skriva berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
Skriva olika typer av texter som till exempel sagor, faktatexter eller berättande texter.
Skriva texter där ord och bild hör ihop.
Ge och ta muntliga instruktioner.
Berätta saker och lyssna på andra i olika grupper.
Berätta om vardagliga händelser så att andra förstår.
Koppla det jag läst eller hört till mina erfarenheter.
Vokaler och konsonanter.

Avstämning C (åk 3)

LÄSA - Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter. SKRIVA - Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
LÄSA OCH SKRIVA
LÄSA OCH SKRIVA
H4 höstterminen, gränsvärde 66 ord.
H4 vårterminen, gränsvärde 72 ord.
Läsa texter med flyt.
Rätta mig själv när jag läser.
Läsa och förstå instruktioner.
Muntligt återberätta texter som jag har läst, fakta och skönlitterära.
Skriva en instruerande text.
Skriva med läslig handstil.
Använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken i mina texter samt stava vanligt förekommande ord.
Skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning samt personbeskrivningar.
Skriva olika typer av texter som till exempel sagor, faktatexter eller berättande texter.
Känna till olika texter som till exempel rim, ramsor, poesi, sagor och myter.
Ge och ta muntliga instruktioner i grupp.
Muntligt redovisa ett arbetsområde med hjälp av bilder, nyckelord och/eller tankekarta.
Känna till några barnboksförfattare.
Söka information på olika sätt samt vet vad källkritik är.
Vokaler och konsonanter samt alfabetisk ordning.
Använda dator på olika sätt, exempelvis skriva, söka information samt som hjälpmedel.
Uttrycka mig språkligt med hjälp av röstläge och kroppsspråk.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: