Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris matematik årskurs 1-3

Skapad 2017-10-31 14:47 i Rosenvallskolan Söderhamn
Bedömningsmatris utifrån Lgr 11, oktober 2018.
Grundskola 1 – 3 Matematik

SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3  
 • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3   Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3   Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3   Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3   Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Årkurs 1
I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.' I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Årkurs 2
I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas. I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Årkurs 3
I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas. I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Jag kan....
ramsräkna till 50.
förstå och använda likhetstecknet, öppna utsagor.
förstå och använda likhetstecknet, öppna utsagor.
räkna nedåt från 10.
analoga klockan.
digitala klockan.
vilket tal som kommer före 0-10.
förstå siffrornas värde i positionssystemet: ental, tiotal, hundratal.
förstå siffrornas värde i positionssystemet: ental, tiotal, hundratal, tusental.
vilket tal som kommer efter 0-10.
förstå och använda tallinjen 0-200.
förstå och använda tallinjen 0-1000.
hälften och dubbelt upp till 10.
100-hopp på jämna hundratal upp till 1000.
förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
fler och färre upp till 10.
förstå och använda talmönster 7,17,27... 3,6,9...
fortsätta på enklare talmönster.
namnge talen 0-10.
förstå och göra en talfamilj upp till 20.
räkna med strategier vid huvud- och överslagsräkning, samt har en eller flera räknemetoder, skriftliga eller med digitala verktyg.
dela upp talen "dagens tal" upp till 10.
multiplikationstabellerna 2:an, 5:an, 10:an.
uppskatta och se rimlighet vid olika tal.
analoga klockans hel- och halvtimme.
välja rätt räknesätt när jag löser textuppgifter.
multiplikationstabellerna 3:an och 4.an, samt känner igen 6:an och 7:an.
veckans dagar.
göra egna räknesagor inom talområdet 0-200.
välja rätt räknesätt när jag löser textuppgifter.
ramsräkna till 115.
ordningstalen upp till 20.
göra egna räknesagor i alla fyra räknesätten inom talområdet 0-200.
räkna nedåt från 20.
göra och läsa av ett stapeldiagram.
räkna med enkla bråk.
vilket tal som kommer före 0-100.
förstå och använda en linjal.
göra och läsa av olika diagram, både med och utan digitala verktyg.
vilket tal som kommer efter 0-100.
uppskatta och mäta i meter (m) och i centimeter (cm).
förstå och använda en linjal.
10-hopp på jämna tiotal upp till 100.
uppskatta och mäta volym i liter (l) och deciliter (dl).
uppskatta, omvandla och mäta sträckor, samt känna till olika måttenheter.
5-hopp upp till 60.
uppskatta och väga i kilogram (kg) och hektogram (hg).
uppskatta, omvandla och mäta volym, samt känna till olika måttenheter.
2-hopp på udda och jämna tal upp till 20.
de tredimensionella formerna: kub, kon, cylinder och klot.
uppskatta, omvandla och väga vikter, samt känna till olika måttenheter.
namnge tiotalen upp till 100.
känna till olika strategier för problemlösning.
de två- och tredimensionella objekten, deras samband och förstår begreppen hörn, sida och kant, samt punkt, linje och sträcka.
namnge talen 11-20.
till viss del förklara och visa hur jag tänker vid problemlösning.
konstruera olika geometriska objekt, samt skala.
talkamraterna upp till 10.
de vanliga lägesorden.
använda olika strategier för problemlösning.
addera upp till 20.
förstå begreppet symmetri.
förklara och visa hur jag tänker vid problemlösning.
årets månader.
förklara begreppen dubbelt och hälften.
förstå lätt programmering genom stegvisa instruktioner och symbolers användning.
analoga klockan, kvart i och kvart över.
lätt programmering.
sannolikhetslära (Hur stor är chansen?)
subtraktion 10-0.
ordningstalen 1-10.
namnge de tvådimensionella figurerna: triangel, rektangel, kvadrat och cirkel.
känna till olika symbolers värde genom historien.
känna till lätt programmering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: