Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3

Skapad 2017-12-01 11:27 i Bohusskolan Ale
Utgår från Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3.

Avstämning A
LÄSA - Bokstäver och berättande text. Har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - Berättande text Tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk läsning.
Avstämning C
LÄSA - Berättande text och beskrivande text Använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Urskiljer ord i meningar.
Läser enkla meningar med flyt.
Utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningstrategin.
Stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelsen av ord och sammanhang.
Korrigerar sig själv vid behov.
Prövar att läsa om och korrigerar sig själv på lärarens uppmaning.
Läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: