Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundmatris i Matematik år 1-3 kort Team Södra Sandby

Skapad 2018-01-21 18:43 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Nätverksgrupper Lgr 11
Grundskola 1 – 3 Matematik

Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna istället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt (t.ex. en cirkel) eller en process (t.ex. subtraktion) eller en egenskap (t.ex. omkrets).

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik.

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera.

-->
-->
Lägsta önskade nivå
-->
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Lösa en uppgift i enkla och bekanta sammanhang utan att från början veta vilka metoder man ska använda. Undersöker och provar olika tillvägagångssätt inom matematiken.)
  • Ma
Du behöver hjälp med att förstå enkla problem (t.ex. att hitta den informationen som du behöver för att lösa problemet). Du behöver hjälp med att välja en strategi för att lösa problemet.
Du behöver hjälp med vissa delar för att förstå och lösa enkla problem (förståelse, information eller val av strategi/metod). Du kan delvis förklara hur du har tänkt men vissa steg i lösningen saknas.
Du förstår enkla problem på egen hand och kan välja en strategi för att lösa problemet, t.ex. rita eller använda laborativt material. Du kan förklara hur du har löst problemet, steg för steg och reflekterar över svarets rimlighet (kan svaret vara rätt utifrån uppgiften).
Du kan lösa enkla problem och kan välja en eller flera bra metoder. Du motiverar svarets rimlighet. Du visar att du kan lösa problemet på olika sätt.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Ma
Du känner inte igen eller kan inte själv använda begreppen.
Du känner igen olika begrepp men använder ett vardagligt språk, t.ex. ”plussar” eller fyrkant. Du kan nämna någon egenskap hos olika begrepp men kan inte ge en tydlig beskrivning.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp: Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder. Du kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra t.ex. beskriva likheter och skillnader (t.ex. mellan en kvadrat och en triangel eller addition och multiplikation).
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem på ett lämpligt och korrekt sätt i olika situationer. Du kan förklara sambanden mellan begrepp, t.ex. förklara sambandet mellan addition och multiplikation.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • Ma
Du behöver hjälp med att välja och använda en i huvudsak fungerande metod för att lösa enkla rutinuppgifter. Du behöver tydliga instruktioner som hjälp.
Du kan med viss hjälp hitta och använda en i huvudsak fungerande metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan utifrån ett sammanhang själv välja och använda en i huvudsak fungerande metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan utifrån ett sammanhang själv välja en lämplig metod för att lösa rutinuppgifter.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang. (Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument, t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.)
  • Ma
Du svarar på direkta frågor.
Du följer ett matematiskt resonemang och ställer frågor, som oftast är viktiga i sammanhanget. Du försöker föra ett eget matematiskt resonemang (tankegång) men som kan vara svårt att följa.
Du för och följer enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultat. Du för resonemanget vidare genom att du ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Du för och följer matematiska resonemang och kan resonera kring för- och nackdelar med olika metoder.
Kommunikation
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar och slutsatser. (Visa/berätta/förklara hur man har tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.)
  • Ma
Du kan inte redogöra muntligt eller skriftligt för hur du tänker.
Du försöker att med egna ord berätta om ditt tillvägagångssätt. Du kan med hjälp av stödfrågor redogöra för hur du tänker genom att använda en eller flera olika uttrycksformer (t.ex. muntligt och skriftligt).
Du beskriver olika tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt genom att använda konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du kan förklara din tankegång på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
Du beskriver olika tillvägagångssätt på ett korrekt sätt genom att använda konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. Du kan förklara din tankegång på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Du deltar i diskussioner och argumenterar för dina tankegångar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: