👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov år 6 svenska

Skapad 2018-02-16 14:10 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 6 Svenska

Bedömning av de nationella proven i svenska för år 6

LÄSA

F
A
E
C
LÄSFÖRSTÅELSE
- Hitta information - Dra enkla slutsatser - Sammanföra och tolka - Granska och värdera SAKPROSA, FAKTA, DIKTER
Du har svårt att förstå innehållet i texter. Du kan ibland eller inte alls svara på innehållsfrågor. 0-40 p
Du har mycket god läsförståelse. Du kan svara välutvecklat på innehållsfrågor och sammanfatta innehållet med flera detaljer och egna tankar. 78-84 p
Du har grundläggande kunskaper när det gäller att förstå innehållet i texter. Du kan svara kortfattat på innehållsfrågor och göra enkla sammanfattningar. 42-50 p
Du har god läsförståelse. Du kan svara utvecklat på innehållsfrågor och sammanfatta innehållet med enstaka detaljer. 62-68 p

SKRIVA

F
A
E
C
BERÄTTANDE TEXT
Innehåll
Innehållet i din berättelse är svårt att förstå, strukturen är otydlig och språklig variation saknas. .
Din berättelse har ett tydligt och relevant innehåll till uppgiften, välutvecklande gestaltande beskrivningar, upplevelser värderas.
Din berättelse har begripligt innehåll, enkla gestaltande beskrivningar, enkel handling och med händelser som räknas upp.
Din berättelse har ett relativt tydligt och relevant innehåll till uppgiften, utvecklade gestaltande beskrivningar, upplevelser förmedlas i viss mån.
Struktur
Berättelsen är svår att förstå och/eller har ingen koppling till uppgiften. Struktur/sammanhang saknas. Styckeindelning saknas.
Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerad genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning. Berättelsen är uppbyggd med hjälp av varierade sambandsord.
Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, avslutning, styckeindelning.
Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom en relativt väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning. Berättelsen är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord.
Språk
Ordvalet är mycket enkelt och inte alltid korrekt. Du är inte säker på meningsbyggnad. Du blandar tempus, i bland i samma mening.
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten. Meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad. Tempus används medvetet.
Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används oftast korrekt.
Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används korrekt.
Skrivregler
Flera stavfel som stör förståelsen. Osäker på stor/liten bokstav och/eller punkt.
Få stavfel finns. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Stavfel finns men de stör inte förståelse. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med viss säkerhet.
Relativt få stavfel finns. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
ARGUMENTERANDE TEXT
Innehåll
Det är svårt att förstå innehållet. Den egna tankegången framgår inte tilräckligt tydligt. Argument saknas.
Det är ett tydligt innehåll. En åsikt framgår tydligt. Ett eller flera väl utvecklade argument och motargument stödjer åsikten.
Det är ett begripligt innehåll. En åsikt framgår i huvudsak. Ett eller flera argument, som utvecklas något och stödjer åsikten.
Det är ett relativt tydligt innehåll. En åsikt framgår relativt tydligt. En eller flera utvecklade argument stödjer åsikten.
Struktur
Texten saknar fungerande struktur och är svår att förstå.
Texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning. Texten är uppbyggd med hjälp av varierade sambandsord.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, avslutning, styckeindelning.
Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning. Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord.
Språk
Ditt språk är enkelt och saknar variation. Meningsbyggnaden är inte alltid rätt.
Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Ordvalet uppvisar viss variation. Viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
Skrivregler
I texterna använder du ännu inte grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Få stavfel finns. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Stavfel finns men de stör inte förståelsen. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Relativt få stavfel finns. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.

SAMTAL

F
A
E
C
MUNTLIG REDOGÖRELSE
Innehåll/struktur
Du håller dig inte till ämnet och redogör inte med fungerande inledning, innehåll och avslutning
Du håller dig till ämnet och redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du håller dig till ämnet och redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning
Du håller dig till ämnet och redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Kommunikation
Du klarar ännu inte att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Du anpassar ännu inte språket till syfte och mottagare.
Du använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Du använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
SAMTAL
Innehåll/struktur
Du har svårt med att hålla dig till ämnet och har ännu inte underbyggda resonemang.
Du klarar väl att hålla dig till ämnet, framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang.
Du klarar i viss utsträckning att hålla dig till ämnet, framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang.
Du klarar relativt väl att hålla dig till ämnet, framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kommunikation
Du upprätthåller inte samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om på ett sätt som fördjupar eller breddar samtalet.
Du upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om på ett sätt som för samtalet framåt.
Språk
Du anpassar ännu inte språket till syfte och sammanhang.
Du använder språket med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder språket med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder språket med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.