Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B

Skapad 2018-02-18 13:51 i Eskilsbyskolan Härryda
Bygger på lärardokumentationFavoritmatematik
Grundskola 1 Matematik

Grönmarkerad ruta betyder att du har visat att du kan detta. Vit ruta betyder att du är på väg mot malet men att vi ska gå igenom lite mer eller att du du behöver träna lite mer.

Kunskaper som bokförs är:

Du är på väg mot målet
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Problemlösning och resonemang
- tolka muntlig och skriftlig information - beskriva strategier och tillvägagångssätt - val av strategier och metoder' - tolka resultat och dra slutsatser - bedöma rimlighet
Du löser enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär i uppgifter med: - klockan - addition med tiotalsövergång - subtraktion med tiotalsövergång geometri och mätning - talippåfattning och samband Beskriver tillvägagångssätt. Ger enkla omdömen on resultatets rimlighet,
Begrepp
- förstår och beskriver olika begrepp - använder olika begrepp - samband mellan olika begrepp (praktiskt eller teoretiskt)
Har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen: heltimme, halvtimme, timvisare, minutvisare, ental, tiotal, hälften, dubbelt, summa, differens, fyrhörning, triangel, cirkel, punkt, sträcka, linje, centimeter, vinkel, sida, hörn, symmetri, jämn, udda. Visar det genom att använda dem på et i huvudsak fungerande sätt. Beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Ger exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
.
Metoder
- välja rätt metod - utföra beräkningar med hjälp av olika metoder - utveckling - användning av hjälpmedel
Väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med: - talen 13-20 - klockan - problemlösning och addition med tiotalsövergång - subtraktion med tiotalsövergång - geometri och mätning - taluppfattning och samband Löser enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Använder huvudräkning för att genomföra beräkningar.
Resonemang
- ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll - följer, framför och bemöter matematiska resonemang - motiverar och argumenterar i matematiska diskussioner
Ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll i uppgifter med - addition - subtraktion - klockan - geometri och mätning - taluppfattning och samband För och följer matematiska resonemang om val av metoder, räknesätt och rimlighet. Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Kommunikation
- beskriva och redogöra skriftligt och muntligt - använda matematiska begrepp och uttrycksformer
Beskriver och samtalar om tillvägagångssätt och använder då konkreta material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget i uppgifter med: - addition - subtraktion - klockan - geometri och mätning taluppfattning och samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: