Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - förmågor och kunskapskrav 7-9

Skapad 2018-02-24 13:01 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Matrisen utgår ifrån förmågorna i fysik. De olika betygsnivåerna och kriterierna är sammansattta från Lgr 11, bedömningar för nationella proven och Skolverkets kommentarmaterial för fysik.
Grundskola 7 – 9 Fysik

Här nedan kommer du att se hur jag har bedömt dina olika förmågor inom fysiken och det område som vi nu arbetar inom. Jag kommer att utgå ifrån förmågorna som vi arbetar med och sedan specificera vad det är jag har bedömt i de olika fälten för de olika betygen så att du ska kunna förstå hur jag gått tillväga när jag bedömt. Matrisen utgår ifrån förmågorna i fysik. De olika betygsnivåerna och kriterierna är sammansatta från Lgr 11, bedömningar för nationella proven och Skolverkets kommentarmaterial för fysik.

F --------------->
Du har ännu inte visat att du har de grundläggande förmågorna i fysik.
E --------------->
Du visar att du har de grundläggande förmågorna i fysik.
C --------------->
Du visar att du har de grundläggande förmågorna i fysik och att du har fördjupat dina kunskaper.
A --------------->
Du har visat att du har de grundläggande förmågorna i fysik och att du kan använda dig utav din kunskap.
förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- upprepar det som tidigare sagts - kommer inte fram vad du anser och varför du anser det - argumenten är inte relevanta - språket är för alldagligt (slang) - enbart egna åsikter utan fakta - går inte att förstå vad du menar - behöver stöd i att kommunicera i tal och skrift
- använder vardagligt språk med inslag av naturvetenskapliga begrepp och ord - framför din åsikt - en del eget tyckande men mesta dels fakta - analyserar utifrån något perspektiv - analyserna görs mestadels utifrån upplevelser - finns visst stöd i naturvetenskapen
- använder till mesta dels ett naturvetenskapligt språk - ingen tydlig gräns för vad som är åsikter och fakta - analyserar utifrån olika perspektiv - analyserar utifrån upplevelser men också fakta - finns stöd i vetenskapen - försök till fördjupning/ breddning av diskussion - enkel resonemangskedja
- använder ett naturvetenskapligt språk - anpassat språket efter uppgift/ämne/sammanhang - använder resonemangskedjor - argument grundar sig på fakta - breddar/fördjupar diskussionen/ resonemangen genom att ta in ytterligare fakta eller fler perspektiv - generaliserar
använda kunskaper i fysik för att ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
- du använder inte någon källa, egna åsikter - du har inte med källförteckning - du säger det som de andra säger, instämmer - du tar inte ställning i frågorna
- i tal och skrift hänvisar du någon gång till någon källa - dina källor är inte alltid tillförlitliga - enbart titel i källförteckningen - ser mesta dels helheten - du förklarar utifrån ett perspektiv - beskriver det som kan ses
- Du hänvisar till källor - källkritisk - dina källor är tillförlitliga - nästan komplett källförteckning, inte en ordentlig struktur - kopplar samman delar och helheter till viss del - blandar åsikter och fakta, finns ingen tydlig gräns - förklarar utifrån några olika perspektiv
- hänvisar till olika källor när du talar och skriver - källkritisk - komplett källförteckning, sidnummer, titel m.m. och strukturerad - argumenten bygger på fakta och forskning - skiljer tydligt mellan åsikter och fakta - generaliserar - kan förklara utifrån delar och helhet - olika perspektiv, så som nytta, samhälle, människa, miljö m.m.
genomföra systematiska undersökningar i fysik
- använder inte utrustningen på ett säkert sätt - skriver inte fullständiga labbrapporter, går inte att arbeta utifrån - dokumentationen är ej tillräcklig - kan inte formulera frågeställningar
- laborerar utifrån instruktioner, med visst stöd men ej systematiskt genomförande - laborationsrapporten innehåller: syfte, hypotes, resultat - har med någon bild i dokumentationen - rapporten behöver utvecklas så att någon annan kan arbeta utifrån den - får visst stöd när rapporten skrivs - kan formulera några frågeställningar - använder utrustningen på ett säkert sätt - prövar
- genomför laborationen utifrån instruktioner självständigt -laboartionsrapporten är utvecklad, det finns med t.ex formler/diagram som stöder teori och resultat - arbetet genomförs till viss del systematiskt, val som görs har en tanke bakom - någon annan skulle kunna arbeta utifrån rapporten - formulerar frågeställningar som till viss del går att undersöka - försök till analys diskussion och resultat finns - prövar och omprövar
- rapporten är tydlig, någon annan kan följa den och genomföra samma laboration - diskussions- och resultatdelen är fördjupad och speglar olika perspektiv - egna planeringar av systematiska undersökningar kan göras - formulerar relevanta frågeställningar utifrån syftet som går att undersöka utifrån laborationen - prövar och omprövar systematiskt - effektivt och ändamålsenligt
använda fysikens begrepp, modeller och teorier när du förklarar, talar och skriver
- för alldagligt språk (slang) - använder inte modeller teorier m.m. - begrepp och ord används fel
- blandar ett naturvetenskapligt språk med ett vardagsspråk - använder någon gång modeller, teorier eller formler - begrepp och ord används för det mesta rätt
- till viss del anpassat språk - använder för det mesta naturvetenskapligt språk - använder ofta modeller, teorier eller formler
- använder ett naturvetenskapligt språk där det tydligt framgår att du behärskar de olika begrepp och ord som finns med i tal och skrift - använder dig utav flera olika sätt att förklara, t.ex modeller, teorier, formler m.m.
beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
- kan inte nämna någon upptäckt - kan inte med stöd koppla upptäcktens påverkan på samhället, då eller nu - beskriver inte fysikaliska samband
- kan nämna några upptäckter - kan med stöd koppla det till hur det påverkat dåtidens samhälle och dagens - beskriver ytliga samband, beskriver i något led - beskriver ur något perspektiv
- upptäckterna tillsammans med samhällsnytta då och nu, - resonerar/ diskuterar utifrån minst 2 olika perspektiv - beskriver mest ytliga fysikaliska samband men går ibland på djupet
- kopplar samman upptäckter med samhällsnytta, levnadsvillkor och samtidens samhälle, lagar och kultur - diskuterar och resonerar utifrån minst 3 olika perspektiv - kan använda modeller, teorier, formler m.m för att fördjupa din förklaring kring ett fysikaliskt samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: