Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning, referat, källhänvisningar och källkritik 8c

Skapad 2018-03-25 09:32 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Eleven kan söka information på ett enkelt sätt genom att formulera sökord. På sidorna kan eleven söka och leta runt på ett enkelt sätt och hittar sökfunktion.
Eleven kan söka information på ett utvecklat sätt genom att formulera sökord och sovra i mängden. På sidorna kan eleven söka runt på ett utvecklat sätt och hittar sökfunktion och hyperlänkar.
Eleven kan söka information på ett välutvecklat sätt genom att formulera sökord och på ett effektivt sovra i mängden med sökteknik. Eleven kan backa och hitta en tidigare sökning och hittar lätt en återvändsgränd. På sidorna kan eleven söka runt på ett välutvecklat sätt och lät navigera sig på sidan och undersidorna.
sovra (välja bland)
relevans trovärdighet
Eleven kan sovra i källorna och se om de är relevanta och trovärdiga om eleven begränsas i ett urval av källor.
Eleven kan mer fritt sovra även om eleven kan behöva stöd i sökningen.
Eleven kan fritt söka och sovra i källor och se om de är relevanta och trovärdiga. Eleven använder sig av effektiv teknik som att titta på URL och vilken texttyp som används. Eleven använder sig av OM-sidan för att bilda sig en uppfattning av trovärdigheten. [1]
Hantera källor i faktatext
Referera: citat och referatmarkörer Källförteckning
Eleven använder enstaka källor och refererar med citat och källhänvisning på ett i huvudsak fungerande sätt. Källorna är antingen skriftliga, digitala eller muntliga och anges i en källförteckning i ett i huvudsak korrekt sätt.
Eleven använder flera källor och refererar med citat och källhänvisning på ett relativt väl fungerande sätt. Källorna använder flera olika typer av källor för att få perspektiv och trovärdighet och anges i en källförteckning på ett relativt korrekt sätt.
Eleven använder ett urval av källor och refererar med citat och källhänvisning på ett väl fungerande sätt. Eleven använder flera olika källor för att få perspektiv och vet vad som skiljer källorna åt vad gäller trovärdighet och anges i en källförteckning på ett korrekt sätt.
Sammanställning av info
Saklighet
Texttypen är anpassad till en sammanställning på ett i huvudsak fungerande sätt så beskrivningar och förklaringar uttrycks i viss mån sakligt.
Texttypen är anpassad till en sammanställning på ett relativt väl fungerande sätt så beskrivningar och förklaringar uttrycks relativt sakligt och formellt.
Texttypen är anpassad till en sammanställning på ett väl fungerande sätt så beskrivningar och förklaringar uttrycks sakligt och formellt.
Beskrivningar och förklaringar
Din sammanställning innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Din sammanställning innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din sammanställning innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Eleven behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Eleven behandlar ämnet på ett utvecklat sätt med resonemang med exempel från källorna och utvidgar och fördjupar resonemanget med tydliga, sakliga och underbyggda resonemang.
Eleven behandlar ämnet på ett välutvecklat sätt med resonemang med exempel från källorna och utvidgar och fördjupar resonemanget med tydliga, sakliga och underbyggda resonemang och anger bakgrund och andras perspektiv och åsikter.
Struktur: faktatext+källkritiktext
stycken inledning avslutning textbindning
Sammanställningen har en i huvudsak fungerande struktur där resonemanget i huvudsak är sammanhängande och begriplig. Citaten fungerar i huvudsak till texten och underbygger i huvudsak resonemanget.
Sammanställningen har en relativt väl fungerande struktur där resonemanget är urskiljbara genom tydlig styckeindelning. Citaten fungerar relativt väl till texten och underbygger relativt väl resonemanget.
Sammanställningen har en väl fungerande struktur där resonemanget är urskiljbara genom konsekvent bruk av styckeindelning. Citaten fungerar väl till texten och underbygger väl resonemanget.
Textbindning
Sambandsord
Eleven använder enkel textbindning så en viss koppling mellan inledning, stycken och avslutning finns samt mellan meningar inom stycken.
Eleven använder utvecklad textbindning mellan inledning, stycken och avslutning som gör det lätt att följa med i fakta, citat och referat.
Eleven använder välutvecklad textbindning så inga luckor uteblir och inledning, stycken och avslutning hänger ihop och som gör det lätt att följa med i fakta, citat och referat.
Språk och stil
ordval meningsbyggnad stavning skiljetecken tempus
Ordvalet är enkelt och eleven använder citat och enkla referatmarkörer och som säger och skriver.
Ordvalet är varierat och passar en sammanställning och eleven använder citat och utvecklade referatmarkörer som diskuterar och anser
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i en sammanställning och eleven använder citat och välutvecklade referatmarkörer som påpekar och understryker.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Tempus fungerar i huvudsak, d v s blandas ibland.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl
Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Språket är relativt väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.
Språket är väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.
Resonera källkritiskt: relevans
Dina åsikter kring källans användbarhet (utifrån frågeställning och behov) innehåller ett eller två perspektiv. Du beskriver t ex fördelar och /eller nackdelar med källan. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom språk och texttyp. Du konkretiserar till viss del dina påståenden med exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Värderingarna kan handla om både fördelar och nackdelar. Det kan t ex handla om källans läsbarhet genom t ex språk och texttyp. Du konkretiserar dina påståenden med förtydligande exempel från källan.
Dina åsikter kring källans användbarhet innehåller olika perspektiv. Din värdering innehåller även en jämförelse mellan olika källornas relevans. Värderingarna handlar om både fördelar och nackdelar, källans läsbarhet genom språk och texttyp. Dina exempel är väl förankrade i källan.
Resonera källkritiskt: trovärdighet
Källkritiska frågor Gör jämförelser Problematiserar, ser fördelar och nackdelar Konkreta exempel
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du några källkritiska frågor. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet utifrån ett eller två perspektiv. Du ger ett enkelt exempel utifrån källan för att förtydliga dina påståenden. Du gör eventuellt en enkel jämförelse med en annan källa.
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet och du ser olika perspektiv. Du jämför med andra källor. Du konkretiserar några av dina påståenden med förydligande exempel från källan (t ex citat).
När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du de källkritiska frågorna som passar till typen av källa. I ditt resonemang kommer du med flera påståenden om källans trovärdighet och du gör även jämförelser med andra typer av källor. Du konkretiserar dina påståenden med väl utvalda exempel (t ex citat).
Helhetsbedömning
Söka information Sammanställa information i faktatext om energidryck
Eleven kan genomföra en enkel faktasökning som sammanställs med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan genomföra en utvecklande faktasökning som sammanställs med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan genomföra en välutvecklade faktasökning som sammanställs med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Respons
ge och ta bearbeta
Eleven kan ge enkla omdömen och andras texter.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter.
Bearbeta text
Om du fått respons kan du bearbeta och förbättra din text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Om du har fått respons kan du bearbeta och förbättra din text på ett relativt väl fungerande sätt.
Om du fått respons kan du bearbeta och förbättra din text på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: