Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B

Skapad 2018-04-10 08:50 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Detaljerad bedömningsmatris ur lärarhandledning Favoritmatematik 5b, kopplad till läromedlet.
Grundskola 5 Matematik

I Favorit Matematik 5B lär vi oss mer om sambandet decimaltal, bråk och procent, statistik, sannolikhet, mätning, area och skala. Boken innehåller även spel och spännande problemlösningsuppgifter. Ibland kräver matematiken uthållighet och hjärngymnastik, men i utbyte belönar den dig med aha-upplevelser och känslan av att lyckas.

Den här terminen kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga i problemlösning, att använda begrepp, metoder, resonemang och kommunikation inom områdena:
- de fyra räknesätten med decimaltal, bråk och stora talräkna på olika sätt inom addition och subtraktion - sambandet bråk, procent och decimaltal - statistik - sannolikhet - mätning - area - likformighet - skala

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer. Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
PROBLEMLÖSNING
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller:
• De fyra räknesätten. decimaltal och stora tal
• sambandet bråk, procent och decimaltal
•procent
statistik och sannolikhet
Beskriver tillvägagångsätt på ett godtagbart sätt.
Bedömer rimligheten i ett resultat.

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp. Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer. I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp.
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
BEGREPP
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang:
•bråk, decimaltal, procent.
tabeller och diagram typvärde, median, medelvärde
sannolikhet, chans, risk
• mätning: vanlig prefix:kilo, hekto, deci, centi, milli
meter gram liter timmar, minuter,sekunder äldre måttenheter
area
likformighet
skala, förstoring, förminskning
Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.

METODER

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
METODER
Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning med decimaltal och stora tal
jämför och omvandlar mellan bråkform, decimalform och procent
Sammanställer information i tabeller.
Ritar och avläser diagram
tolkar och besvarar frågor utifrån diagram
beräknar medelvärde, typvärde och median
jämför och bedömer sannolikhet
beräknar area.

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer).
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
RESONEMANG
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med:
• de fyra räknesätten med bråk, decimaltal och procent
• procent, statistik och sannolikhet
• mätning
Ny aspekt
area

KOMMUNIKATION

Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
KOMMUNIKATION
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt och beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med:
• de fyra räknesätten med bråk, decimaltal och procent
• procent, statistik, sannolikhet
• mätning
Ny aspekt
area, likformighet, skala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: