👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris SO 1-3 Lillegårdsskolan

Skapad 2018-04-23 15:29 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Matris för SO-ämnen med lägsta godtagbara kunskapsnivå i slutet av åk 3.
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap Historia SO (år 1-3) Geografi Religionskunskap
Du har arbetat med
På väg mot godtagbara kunskaper
På god väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Närområdets natur och miljö
Du vet att det finns olika yrken och kan ge exempel. Du känner till att det finns trafikregler.
Du kan nämna några olika yrken och vad de gör. Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet. Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället. Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut. Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Förr och nu
.
Du vet att samhället har förändrats genom åren.
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu. Du kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden och hur det och andra religioner påverkar skolan och där du bor.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Tidsepoker
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Demokrati och samhällsfrågor
Du känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet.
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Normer och regler
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i till exempel ett processgruppsråd. Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t.ex. gott och ont, rätt och fel samt kamratskap. Du känner till skolans likabehandlingsplan.
Du vet att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans. Du är med i samtal som handlar om livsfrågor och kan motivera dina åsikter. Du kan delta i samtal kring skolans likabehandlingsplan.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Miljö
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling
Pengars användning och värde
Du vet att man använder pengar för att betala med. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Du vet att man kan betala med olika medel t.ex. kontanter och kontokort. Du kan avgöra rimligheten i vad olika saker kan kosta.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Livsåskådningar
Du vet att det finns olika religioner. Du vet att det finns olika högtider
Du vet att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Du beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Du känner till några delar ur Bibeln. Du vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr i tiden.
Du återger delar av innehållet i några berättelser i Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Informationssökning
Du kan ta del av enkel information i olika medier som till exempel böcker och internet.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra egna synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Omvärlden
.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn.
Du kan beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra betydelsefulla platser och länder.