👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 4-6 - STEG 4

Skapad 2018-05-07 14:41 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 4 för Lyssna & Tala, Läsa, Skriva
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 4

LYSSNA
Eleven urskiljer explicit och implicit information i längre sammanhållet vardags- och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet. Mer avancerade strukturer, till exempel satsförkortningar och passiva satser, kan vara svåra att tolka. För att förstå längre ämnesrelaterat tal behöver eleven visuellt stöd i olika former
Eleven visar en övergripande och fördjupad förståelse av både vardags- och ämnesrelaterat tal genom att till exempel sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet
Eleven deltar i spontana och styrda samtal i ämnesundervisningen genom att ställa och svara på frågor, och visar förståelse genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt

TALA
Eleven presenterar med stöd av nyckelord förberedda uppgifter och svarar på följdfrågor från klasskamrater och lärare
Eleven deltar i samtal och återger, berättar och beskriver ett innehåll med ett nyanserat ordförråd och med flyt så att innehållet tydligt framgår
Eleven gör jämförelser, uttrycker åsikter, förklarar och motiverar på ett mer utvecklat sätt
Eleven förhandlar i samtal om betydelsen av ord, fraser och innehåll
uttrycker sig med en större precision och variation, både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att använda relevanta sambandsord, olika slags bisatser, alltmer tillämpa inversionsregeln, använda verbens tempusformer ändamålsenligt (sprang, har/hade/skulle sprungit), kongruensböja adjektiven även i predikativ ställning (till exempel "huset är stort"), börja använda mindre frekventa partikelverb, börja använda idiomatiska uttryck och kollokationer (till exempel "sin värsta fiende")

LÄSA
Eleven kan urskilja det väsentliga innehållet i olika typer av texter som ingår i undervisningen och visar det genom muntliga eller skriftliga sammanhängande och självständiga sammanfattningar
Eleven uppfattar i viss mån värderingar, nyanser och humor i en text samt tolkar information i texten och svarar på frågor, även om svaren inte direkt går att utläsa av texten
Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text och svarar på frågor som: Vad hände här? Vad betyder det? Hur kan man säga det med andra ord? Vad i texten/vilka ord visar det?
Eleven reflekterar över textens funktion, och svarar på frågor som: Vad är syftet med texten? I vilka sammanhang kan man hitta den här typen av text?

SKRIVA
Eleven varierar meningsbyggnaden med längre och kortare meningar, placerar olika satsdelar i temaposition och använder olika typer av bisatser
Eleven skriver berättande texter som ofta innehåller beskrivningar, dialog, anföring och värderingar. Texterna har en tydlig röd tråd och det förekommer mer sällan än tidigare oväntade eller irrelevanta inslag
Eleven använder i argumenterande texter en struktur med tes, argument och slutsats, även om argumentationen kan vara mer eller mindre väl genomförd
Eleven använder oftare passivkonstruktioner, till exempel: "På natten väcktes jag av raketer"
Eleven använder ett varierat och precist ordförråd som kan bestå av sammansatta ord, utbyggda nominalfraser, lågfrekventa ord, skriftspråkstypiska och ämnesrelaterade ord, nominaliseringar, flerordsuttryck och partikelverb, modalitet, värdering och känslouttryck