Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8T1 Engelska kunskapskraven för åk 9 samt frågebatteri, VT 2018

Skapad 2018-05-23 19:36 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Engelska

Rubrik 1

F
E
D
C
B
A
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
NÄR DU LÄSER TEXTER OCH LYSSNAR PÅ ENGELSKA FILMER OCH LJUDSPÅR
 • En
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lätttillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
NÄR DU UTIFRÅN NÅGOT DU LÄST ELLER HÖRT KAN SÄGA NÅGOT OM DET, MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT
 • En
 • En
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. **Bedömningsstöd:** Viss vilja att berätta finns men texten är hackig.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner **Bedömningsstöd:** Något större vilja att berätta finns och texten har visst flyt. i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. **Bedömningsstöd:** Vilja att berätta finns och texten flyter obehindrat på, med ett nyanserat språk, omskrivningar, ändamålsenligt vokabulär.
STRATEGIER
NÄR DU PLOCKAR UPP FRASER OCH ORD DU LÄST I EN TEXT, ELLER SOM DU HÖR I EN DIALOG MED ANDRA, OCH SEDAN KAN ANVÄNDA SJÄLV, I EN EGEN TEXT, ELLER I FORTSATT SAMTAL
 • En
 • En
 • En
 • En
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. **Bedömningsstöd:** Använder sig eleven i huvudsak av fungerande strategier, som i viss mån löser kommunikativa problem och förbättrar interaktionen?
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. **Bedömningsstöd:** Använder sig eleven av fungerande strategier som löser kommunikativa problem och förbättrar interaktionen?
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. **Bedömningsstöd:** Kan eleven formulera sina tankar och uttrycka sig tämligen ohindrat på engelska utan att behöva använda sig av andra strategier? Förmår eleven att förbättra interaktionen och föra kommunikationen framåt på ett konstruktivt sätt?
Egen produktion/ strategier och korrekthet
NÄR DU SKRIVER EGNA TEXTER AV OLIKA SLAG, ELLER NÄR DU PRATAR/ SAMTALAr I OLIKA SAMMANHANG OCH OM OLIKA SAKER.
 • En
 • En
 • En
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. **Bedömningsstöd:** Är språket enkelt och elimentärt, och kretsar mestadels kring ämnen som utgår ifrån eleven? Är meningsstrukturerna enkla och likartade? Kan eleven göra sig förstådd? Använder eleven sig bara av några få, enkla grammatiska strukturer och satsmönster? Är det mycket grundläggande nivå på verbanvändingen? (ex samma tempus rakt igenom) Få kongruensfel? Binds meningar och fraser samman med bla men och därför att, som skapar viss flyt och ett visst utvecklat resonemang som för texten framåt? (en viss strukturell störning får finnas, ex felaktig användning av pronomen, interpunktion mm.)
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. **Bedömningsstöd:** Är meningsstrukturerna i viss mån varierade, dvs beskriver, berättar och förklarar eleven? Hålls innehållet ändå på en ganska generell nivå? Är variationen av verb begränsad? Är verbhanteringen och stavningen god och väl fungerande, men språket fortsatt enkelt? Finns en röd tråd? Finns ett fungerande sammanhang? Finns struktur? Binds meningar och fraser samman med bla men och därför att, som skapar viss flyt och ett visst utvecklat resonemang som för texten framåt?
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. **Bedömningsstöd:** Använder sig eleven av en klart varierad meningsstruktur? Uttrycker eleven sig självständigt? Behärskar eleven tempus – och andra verbformer väl? Använder eleven i huvudsak grammatiska strukturer korrekt? Finns det endast få stav- och kongruensfel? Finns egna åsikter och erfarenheter, uttryck och synonymer som bidrar till en väl sammanhållen text? Finns en röd tråd? Finns ett fungerande sammanhang? Finns struktur? Binds meningar och fraser samman med bla men och därför att, som skapar viss flyt och ett visst utvecklat resonemang som för texten framåt?
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
NÄR DU SKRIVER OM, OCH TALAR OM, KULTUR, TRADITION, GEOGRAFI MM I DE ENGELSKTALIGA LÄNDERNA, OCH JÄMFÖR DESSA FÖRHÅLLANDEN MED SVERIGE
 • En
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Strategier
HUR DU GÖR FÖR ATT FÖRSTÅ BÄTTRE, OCH GÖRA DIG BÄTTRE FÖRSTÅDD.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: