Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska bedömningsmatris åk 7-9

Skapad 2018-06-18 08:35 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Insats av skola/ elev behövs
Kvalitetsnivå 1
d
Kvalitetsnivå 2
b
Kvalitetsnivå 3
LÄSA
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter (faktatexter) med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter (faktatexter) med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter (facktexter) med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du visar att du har grundläggande läsförståelse genom att du gör enkla samman- fattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar att du har grundläggande läsförståelse genom att du gör utvecklade samman- fattningar av olika texters innehåll med relativ god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar att du har grundläggande läsförståelse genom att du gör välutvecklade samman- fattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Tolka och resonera
Du kan utifrån dina egna erfarenheter och olika livs- och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån dina egna erfarenheter och olika livs- och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån dina egna erfarenheter och olika livs- och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Verket och upphovsmannen
Du kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Historiska och kulturella sammanhang
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkom i.
Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkom i.
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det tillkom i.
SKRIVA
Skriva texter
Du kan skriva olika sorters texter med viss språklig variation, du har en enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika sorters texter med relativ god språklig variation, du har en utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika sorters texter med god språklig variation, du har en välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Dina berättande texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Dina berättande texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativ komplex uppbyggnad.
Dina berättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kombinera text, estetiska uttryck och medier
Du kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt så att dina texters budskap förstärks och levandegörs.
Du kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt så att dina texters budskap förstärks och levandegörs.
Du kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt så att dina texters budskap förstärks och levandegörs.
Sammanställningar
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Du har ett enkelt ämnesrelaterat språk.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du har ett utvecklat ämnesrelaterat språk.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar. Du har ett välutvecklat ämnesrelaterat språk.
TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
Ge omdömen om och bearbeta text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån lärarkommentarer bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån lärarkommentarer bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån lärarkommentarer bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera olika ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtal och diskussioner framåt.
Du kan samtala om och diskutera olika ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtal och diskussioner framåt.
Du kan samtala om och diskutera olika ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtal och diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
SPRÅKETS STRUKTUR OCH UPPBYGGNAD
Svenska språket och närliggande språk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
INFORMATIONSSÖKNING OCH KÄLLKRITIK
Din förmåga att söka, redovisa, citera, källhänvisa, sammanställa och värdera information, även från digitala medier, på en åldersanpassad nivå.
.
Du söker, använder, hänvisar och värderar delvis samt sammanställer själv information från ett fåtal källor och du redovisar källor hjälpligt. Du behöver lärarrespons och delvis lärarstöd med citering och källhänvisning
Du söker, använder, hänvisar, citerar delvis, värderar och sammanställer själv information från flera källor och du redovisar källor systematiskt.
Du söker, använder, hänvisar, citerar, värderar och sammanställer själv informationen från flera trovärdiga källor och du redovisar källor systematiskt efter ett källsystem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: