👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 1-3 - STEG 3, Gamla Uppsala skola

Skapad 2018-06-19 09:04 i Almtunaskolan Uppsala
Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända - Bygga Svenska STEG 3 för Lyssna & Tala, Läsa, Skriva
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 3

LYSSNA
Eleven urskiljer relevant information i ett bekant ämnesinnehåll som förmedlas
Eleven visar en övergripande förståelse av längre sammanhållet tal genom att kunna svara på frågor om innehållet
Eleven visar prov på förståelse genom att dra egna slutsatser, till exempel utifrån en berättelse eller ett tv program, och svarar på frågor som: Varför tror du ...?
Eleven förstår instruktioner i fler steg med hjälp av sammanhanget och visuellt stöd

TALA
Eleven deltar i samtal genom att återge, berätta och beskriva något som eleven har hört, läst eller upplevt, så att innehållet framgår. Eleven använder då ett mer precist ordförråd än tidigare och förhandlar om betydelsen av ord, fraser och innehåll
Eleven använder vanliga sambandsord, till exempel för tid och orsak (sen, och sen så, för att)
Eleven kan berätta om en händelse eller företeelse med stöd av nyckelord i en mindre grupp
Eleven jämför på ett enkelt sätt förhållanden och erfarenheter och uttrycker åsikter om dessa
Eleven uttrycker sig med en viss precision och variation både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att ofta skilja på presens och preteritum, börja göra skillnad på bruket av preteritum och perfekt, uttrycka framtid på olika sätt, inleda huvudsatser med en annan satsdel än subjektet, börja kongruensböja adjektivet när det står attributivt (högt berg, stort slott), börja använda partikelverb där betydelsen inte är genomskinlig (kommer ihåg, läser om)

LÄSA
Eleven återger texters huvudinnehåll självständigt eller med stöttning, beroende på textens längd och svårighetsgrad
Eleven kan svara på frågor där svaren framgår tydligt i texten, till exempel: Var lever tigern? Vad äter tigern? Vem handlar texten om?
Eleven kan svara på frågor när textinnehållet är känt och bearbetat, även när svaren inte finns tydligt uttryckta, till exempel: Hur känner sig Elias?
Eleven känner igen och kan härleda leden i sammansatta ord där båda leden har en tydlig koppling till vad de beskriver, till exempel: dataspel = spel man spelar på en dator

SKRIVA
Eleven skriver med en mer varierad meningsbyggnad och använder olika typer av bisatser, till exempel: "om vi hade en stort staty"
Eleven placerar bisatser i temaposition, men då följt av rak ordföljd, till exempel: "när jag var uppe i backen det var blåsegt"
Eleven skriver med en viss variation i textbindningen, till exempel: eftersom, därför, däremot
Eleven uttrycker enkla motiveringar och värderingar, till exempel: "Jag käner mig mycket bra när jag var ute och spelar med honom"
Eleven förmedlar med stöd av en modelltext en åsikt och en motivering som stödjer den
Eleven börjar använda flerordsuttryck, till exempel: "Skutt och Stampe var ute och gick" samt uttryck för modalitet, "skulle vilja, kanske"