Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva resonerande/reflekterande text till skönlitteratur + läsa

Skapad 2018-08-31 17:58 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

Skriva olika sorters texter -

E
C
A
Skriva olika texter kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Instruktionen
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett enkelt sätt.
Eleven har följt instruktion enligt uppgif-ten. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett utvecklat sätt.
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett välutvecklat sätt.
Mottagare
Läsaren förstår min text och dess syfte Texten har oftast lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare. Ett försök till mottagaranpassning finns [frågor, tilltal]
Texten står på egna ben och kommuni-cerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är utvecklad [frågor, tilltal]
Texten står på egna ben och kommu-nicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte Texten har lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. mottagaranpassning finns och är välutvecklad och passande[frågor, tilltal]
Meningar
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kom-matecken.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Stavning
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Har inga störande stavfel.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Användning av skiljetecken
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.

Sammanställningar - innehåll, språk, struktur och källor

E
C
A
Sammanställningar kunskapskrav
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Innehåll
Innehåller i huvudsak relevanta uppslag: de flesta uppslag utvecklas något (enkelt) Den egna tankegången framgår och är enkel underbyggd Ger exempel från egen erfarenhet
Innehåller relevanta uppslag/ egna synvinklar som utvecklas Den egna tankegången framgår och är underbyggd och utvecklad Elevens exempel är passande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råd viss balans mellan personligt och allmänt
Eleven utnyttjar genrens möjligheter (välutvecklat) förmedlar, tolkar och värderar upplevelser Den egna tankegången är väl underbyggd Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget Råder god balans mellan det allmänna och personliga .
Ordval
Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval
Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardag-liga ord. Texten visar variation i ordval.
Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Stycken och struktur
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Jag har en inledning eller avslutning texten är logiskt uppbyggd.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar. Jag har en relativt välfungerande inledning och avslutning Texten är, relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämp-ligt. Jag har en välfungerande inledning och avslutning Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omoti-verade tankeluckor.
Källhänvisning
Källorna (citat och information) är infogade på ett i huvudsak fungerande sätt i texten; man ska kunna förstå vilken källa det handlar om – årtal och källnamn räck-er.
Källorna (citat och information) är infogade på ett relativt väl fungerande sätt i texten; man förstår vilken källa det handlar om – årtal, titel på artikel och namn på källan finns med.
Källorna (citat och information) är infogade på ett smidigt och väl funge-rande sätt i texten; man förstår vilken källa det handlar om – årtal, titel på artikel, författare och namn på källan finns med.

Läsa - sammanfatta

E
C
A
Kunna sammanfatta - kunskapskrav
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Sammanfattning av boken
Kan översiktligt sammanfatta boken – inledning, mitten, slutet. Förstår viktiga händelser. Kan enkelt se de stora dragen i boken. Kan sammanfatta boken på ett enkelt sätt t.ex. säga en viktig händelse och säga vad som händer runt den. Kan ge exempel från boken. Kronologiskt.
Kan läsa mellan raderna och sammanfatta boken översiktligt men med fokus på viktiga händelser och personer som förändras/relationer. Tolkar det som händer i boken och kan se stora drag i boken. Kan sammanfatta boken på ett utvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken.
Kan läsa mellan raderna, se samband mellan olika händelser och gör egna tolkningar och motiveringar – ser boken som en helhet. Kan sammanfatta boken på ett välutvecklat t.ex. ta upp relevanta händelser, hoppa i boken med sina exempel och göra kopplingar mellan olika händelser i boken, kunna se förändring i olika personer.

Budskap i boken

E
C
A
Budskap i boken - kunskapskrav
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Tolka budskap
Kan se enklare synliga budskap som finns i texten. . Har en enkel textkoppling kopplad till läsningen av boken eller budskapet
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger utvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en utvecklad textkoppling som är kopplad till något tydligt i boken och motiveringen har flera exempel
Kan se dolda budskap som måste läsas mellan raderna och ger välutvecklade motiveringar [exempel, förklaring, olika perspektiv] Har en välutvecklad textkoppling som är kopplad till boken och kopplingen är tydlig och träffande.

Koppling för författarens bakgrund

E
C
A
Koppling för författarens bakgrund kunskapskrav
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Författarens bakgrund
Kan se ett syfte med boken och motivera den i ett led. Viss och delvis underbyggd koppling till författarens bakgrund.
kan se ett syfte med boken och motivera den i flera led och se olika perspektiv. Tydlig och underbyggd koppling till författarens bakgrund.
kan se ett syfte med boken och motivera den i flera led och se olika perspektiv/nyanser. Tydlig och välunderbyggd koppling till författarens bakgrund.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: