Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt i hela ämnet Svenska som andra språk, åk 9

Skapad 2018-11-10 18:17 i Hallsta skola Norrtälje
Kunskapskrav i hela ämnet svenska som andra språk, årskurs 7-9
Grundskola 7 – 9

Kunskapsmatris Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att; formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, välja och använda språkliga strategier, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du läser skönlitteratur och sakprosatexter med
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Du visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god
Du gör sammanfattningar av olika texters innehåll som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
Du kommenterar centrala delar med... koppling till tidsaspekter och orsakssamband och andra texter
... viss...
... relativt god...
... god...
Du tolkar och för resonemang som är... underbyggda om budskap i olika verk, som är tydligt framträdande... utifrån egna erfarenheter, referensramar, livsfrågor och omvärldsfrågor
enkla och till viss del ....
utvecklade och relativt väl ...eller kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl ... kan läsas mellan raderna eller är dolda
Du för resonemang som är... om verket med kopplingar till dess upphovsman
enkla
utvecklade
utvecklade och nyanserade
Du drar slutsatser som är ... om samband mellan verk och upphovsman (om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har kommit till i)
till viss del underbyggda
relativt väl underbyggda
väl underbyggda
Du skriver olika slags texter... språklig variation
viss
relativt god
god språklig
och textbindning som är...
enkel
utvecklad
välutvecklad
Du anpassar ditt skrivande... till texttyp, språkliga normer och strukturer
i huvudsak
relativt väl
väl
Du skriver berättande texter med gestaltande beskrivningar och berättargrepp som är...
enkla
utveclade
välutvecklade
och en dramaturgi med ...
enkel uppbyggnad
relativt komplex uppbyggnad
komplex uppbyggnad
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett ... urval av källor
avgränsat
relativt varierat
varierat
Du för resonemang om informations och källornas trovärdighet och relevans som är ...
enkla och till viss del uppbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Du gör sammanställningar med beskrivningar och förklaringar som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
med ett fungerande kunskapsrelaterat (ämnesrelaterat) språk som är ...
enkelt
utvecklat
välutvecklat
och med struktur, citat och källhänvisningar som fungerar ...
i huvudsak
relativt väl
väl
Du förtydligar, förstärker och levandegör dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de samspelar på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Du ger omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Du bearbetar texter utifrån respons mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Du samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett ...
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
med en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk som är ...
i huvudsak fungerande
ändamålsenlig
ändamålsenlig och effektiv
och ställer frågor och framför åsikter med argument som är ...
enkla och till viss underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
på ett sätt som ...
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Du väljer och använder språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd som är ...
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Du förbereder och genomför muntliga redogörelser som är ...
enkla
utvecklade
välutvecklade
med struktur, språk och innehåll som fungerar ...
i huvudsak
relativt väl
väl
och med... anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
viss
relativt god
god
Du för resonemang som är ... om språkliga varianter inom svenskan (om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämför med närliggande språk) och beskriver några tydligt framträdande likheter och skillnader mellan svenska och andra språk
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: