Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för lärare i förskoleklass Almtunaskolan 18/19

Skapad 2018-11-23 17:38 i Almtunaskolan Uppsala
Medarbetarsamtal

Mötet med eleven

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Planering av undervisningen
Lärarens planering bidrar till kunskapsutvecklingen i förhållande till målen för undervisningen. Tydligt mål, innehåll och sammanhang i arbetsområde/aktiviteter; -Elevers intresse, behov och erfarenheter och lust och nyfikenhet tillvaratas. -I planeringen ingår lek som lärande. -Planeringen följs upp.
Lärarens planering bidrar i hög grad till kunskapsutvecklingen i förhållande till målen för undervisningen. Variation i arbetssätt och arbetsformer syns i planeringen gällande; -Individanpassat till alla elever och elever i behov av stöd.
Lärarens planering bidrar i mycket hög grad till kunskapsutvecklingen i förhållande till målen för undervisningen. Kollegial Uppföljning; - Sker genom dokumentation, analys och reflektion, som underlag för ny planering.
Lärarens planering bidrar föredömligt till kunskapsutvecklingen i förhållande till målen för undervisningen. Skolans systematiska kvalitetsarbete; -Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. -Forskningsbaserad anknytning ligger till grund för att utveckla nytt lärande.
Genomförande av undervisningen
Lärarens undervisning bidrar till att fånga upp elevernas intresse, lust och nyfikenhet samt skapa goda förutsättningar för arbetsro. En tydlig struktur; - I inledningar, uppstarter, övergångar och avslutningar. -I undervisningen ingår lek som lärande.
Lärarens undervisning bidrar i hög grad till att fånga upp elevernas intresse, lust och nyfikenhet samt skapa goda förutsättningar för arbetsro. Variation i arbetssätt och arbetsformer märks i undervisningen men särskilt gällande; -Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Lärarens undervisning bidrar i mycket hög grad till att fånga upp elevernas intresse, lust och nyfikenhet samt skapa goda förutsättningar för arbetsro. Förväntningar och reflektion -Höga förväntningar på alla elever. -Eleven ges möjlighet till reflektion och problematisering
Lärarens undervisning bidrar föredömligt till att fånga upp elevernas intresse, lust och nyfikenhet samt skapa goda förutsättningar för arbetsro. Skolans systematiska kvalitetsarbete; - Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. - Det märks/syns att undervisningen bygger på forskning och vetenskaplig grund.
Elevinflytande
Läraren bidrar till att ge eleven möjlighet att påverka arbetssätt och arbetsinnehåll utifrån erfarenheter och tidigare lärande och på vilket sätt eleverna vill visa sina kunskaper. Elevernas delaktighet -Elevens intresse, behov och erfarenheter tas tillvara. -Delger eleven planeringen.
Läraren bidra bidrar i hög grad till att ge eleven möjlighet att påverka arbetssätt och arbetsinnehåll utifrån erfarenheter och tidigare lärande och på vilket sätt eleverna vill visa sina kunskaper. Elevernas möjlighet att påverka -Elevens perspektiv beaktas för att främja elevens utveckling och lärande. -Tydliggör för eleven om vad och när eleven kan påverka.
Läraren bidrar i mycket hög grad till att ge eleven möjlighet att påverka arbetssätt och arbetsinnehåll utifrån erfarenheter och tidigare lärande och på vilket sätt eleverna vill visa sina kunskaper. Aktivt elevinflytande -Anpassar undervisningen utifrån elevernas intressen och erfarenheter både elev/grupp. -Eleverna ges möjlighet att beskriva vad/hur de har arbetat och vad de har lärt sig.
Läraren bidrar föredömligt till att ge eleven möjlighet att påverka arbetssätt och arbetsinnehåll utifrån erfarenheter och tidigare lärande och på vilket sätt eleverna vill visa sina kunskaper. Skolans systematiska kvalitetsarbete; - Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. -Elevernas delaktighet i planeringen och deras lärande ligger till grund för fortsatt förbättringsarbete.

Relationer och samspel

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Ny aspekt
Läraren bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat och en god lärmiljö på individ/gruppnivå Använder medvetna strategier för att skapa goda relationer genom; -Demokrati/värdegrundsarbete. -Konflikthantering. -Observationer. - vägleda och stötta.
Läraren bidrar i hög grad till att skapa ett bra arbetsklimat och en god lärmiljö på individ/gruppnivå Strukturerat arbetssätt för att skapa goda relationer genom; -Relationsskapande arbetssätt. -Systematiserat demokrati /värdegrundsarbete. - utforma miljön efter verksamhetens behov.
Läraren bidrar i mycket hög grad till att skapa ett bra arbetsklimat och en god lärmiljö på individ/gruppnivå Lösningsfokuserat arbetssätt för att skapa goda relationer genom; -Analysera resultat från genomförda utvärderingar och reflektioner. -Ha väl fungerande grupper i förhållande till gruppens förutsättningar över tid.
Läraren bidrar föredömligt till att skapa ett bra arbetsklimat och en god lärmiljö på individ/gruppnivå Skolans systematiska kvalitetsarbete -- Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. -Systematiskt skapar sociala relationer för att stötta elevernas lärande och utveckling.

Utveckling

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Ny aspekt
Läraren bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar samt tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Tar del av; -Systematiskt kvalitetsarbete enskilt och tillsammans. -Bedöma det egna behovet av kompetensutveckling. -Aktuell forskning.
Läraren bidrar i hög grad till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar samt tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Förmedlar; -Samtal, dialog och reflektion. -Beprövade arbetssätt och arbetsformer.
Läraren bidrar i mycket hög grad till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar samt tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Tar initiativ; -Tar ansvar och genomför egen kompetensutvecklingen. -Delger kollegor.
Läraren bidrar föredömligt till det systematiska kvalitetsarbetet med konstruktiva synpunkter och förslag till lösningar samt tar del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Synliga förändringar; - Lär och sprider lärdomar för att förbättra undervisningen. - Förbättringsarbetet bedrivs utifrån en årscykel som baseras på modellen - Planera-Gör-Analysera-Lär.

Medarbetare

Grund
Bra
Mycket bra
Excellent
Ny aspekt
Samarbetar. Ger kollegialt stöd (Etiska koden). Bidrar och bjuder på sitt material och sin kunskap.
Samarbetar bra i arbetslaget. Tar tillvara kollegornas kompetenser. Ger aktivt kollegialt stöd. Delar med sig av erfarenhet och kunskap.
Arbetar systematiskt med samarbete. Kan identifiera möjligheter i olika samarbeten Entusiasmerar och engagerar kollegor.
Leder och bidrar till allas delaktighet. Drivande i verksamheten som helhet. Reflekterar över sin egen roll och ansvar i olika samarbeten och använder detta i utvecklingsarbetet. Identifierar och genomför konstruktiva lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: