👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i fonologisk medvetenhet samt läs- och skrivutveckling åk F–3, Östhammars kommun

Skapad 2018-11-26 21:22 i Olandsskolan Östhammar
Bedömningsstöd i fonologisk medvetenhet samt läs- och skrivutveckling som ger läraren möjlighet att följa elevens språkliga utveckling.
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Detta material relaterar till fonologisk medvetenhet från Bornholmsmodellen samt Skolverkets nya bedömningskriterier åk 1-3

Bornholmsmodellen (2012)

Fonologisk medvetenhet.
1. Eleven hör rim och kan själv rimma.
6. Eleven identifierar samma avslutningsljud i olika ord.
2. Eleven hör skillnad på korta och långa ord.
7. Eleven hör hur många ljud som finns i ett ord – analys.
3. Eleven kan dela ett sammansatt ord och tala om vilket ord som blir kvar om ett tas bort.
8. 8. Eleven ljudar samman språkljud till ord – syntes.
4. Eleven sätter ihop två ord till ett nytt.
9. Eleven klarar enkel fonemaddition.
5. Eleven identifierar samma begynnelseljud i olika ord.
10. Eleven klarar enkel fonemsubtraktion.

Skolverkets bedömningsstöd - Avstämning A

LÄSA - Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet (vänster spalt). SKRIVA - Eleven börjar skriva för att uttrycka sig (höger spalt).
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter. (SvA: Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.)
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.

Skolverkets bedömningsstöd - Avstämning B

LÄSA - Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning (vänster spalt). SKRIVA - Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll (höger spalt).
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Skolverkets bedömningsstöd - Avstämning C

LÄSA - Eleven använder flera olika sätta att bemöta det lästa för att för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter (vänster spalt). SKRIVA - Eleven skriver längre texter med handling och innehåll (höger spalt).
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SvA: Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.)
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår. (SvA: Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.)
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.