Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska År 4-5 lgr 11

Skapad 2018-11-30 11:21 i Surteskolan Ale
svenska åk 4-5
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk

Mål:
Kunna läsa med flyt både högt och tyst.
Utveckla din läsförståelse genom att läsa olika slags texter och svara på frågor utifrån fakta, förståelse och analys.
Kunna muntligt och skriftligt återberätta det du läst, hört eller varit med om.
Kunna skriva olika sorters texter, t ex berättelser och faktatexter.
Kunna de vanligaste reglerna för skriftspråket och stavning.

Så här jobbar vi:
Läser skönlitterära böcker.
Läser och skriver texter och diskuterar om olika genrer.
Arbetar med läsförståelse utifrån fakta förståelse och analys.
Tränar på att muntligt och skriftligt återberätta Skriver berättelser och faktatexter utifrån tankekartor.
Tränar stavning och enkel språklära.
Samtal om olika ämnen Redovisar arbeten i små grupper och helklass.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder ett enkelt språk.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Utvecklar sitt budskap genom att försöka förklara och konkretisera. Kan redovisa i liten grupp.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara. Kan redovisa i stor grupp.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
SKRIVA
Kommunicera, Uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Skriver korta texter och använder ett enkelt språk.
Skriver längre texter med en tydlig handling. Stavar de vanligaste orden rätt. Använder punkt och stor bokstav.
Uttrycker sig tydligt med ett varierat språk. Utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara. Använder utropstecken, frågetecken och talstreck.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Skriver långa berättelser och faktatexter. Använder ordlista.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA
Kommunicera, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Kommunicera, I dialog med andra uttrycka tankar och känslor
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag, vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor ”läsa mellan raderna”/tolka.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
”Läser mellan raderna”. Tolkar, värderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
BEARBETA OCH ANPASSA
Utifrån egen värdering och andras råd, Anpassa efter syfte och mottagare
Bearbetar texten med hjälp av tydliga instruktioner. Behöver stöd/handledning. Har få egna strategier.
Bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi. Försöker anpassa efter mottagare/syfte.
Bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner/respons. Känner till olika strategier och försöker använda dem. Anpassar efter mottagare/syfte.
Bearbetar texten på ett självständigt sätt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetet val av lämplig strategi utifrån situation. Anpassar på ett korrekt sätt efter mottagare/syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: