Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala och redogöra

Skapad 2018-12-03 19:50 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Svenska NP Årskurs 6
Grundskola 6 Svenska

CENTRALT INNEHÅLL:
SAMTALA • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicera.
REDOGÖRELSE • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Rubrik 1

REDOGÖRELSE
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny nivå
Innehåll
Är tydlig Tar upp några aspekter. Det är lätt att förstå varför du pratar om det som du pratar om. Berättar med detaljer – du beskriver och förklarar varför saker och ting är viktiga och varför saker och ting händer
du klarar i viss utsträckning att hålla dig till ämnet – en öde ö, var den ligger, hur klimatet är och du berättar om saker som du vill ta med dig. redogör med i huvudsak fungerande innehåll – berättar om vad du ska använda dina medtagna saker till.
du klarar relativt väl att hålla dig till ämnet – en öde ö, hur du hamnade där, var den ligger, hur klimatet är och hur det ser ut på ön. redogör med relativt väl fungerande innehåll – berättar med detaljer och förklarar varför dina saker är viktiga.
du klarar väl att hålla dig till ämnet – en öde ö, hur du hamnade där, var den ligger, hur klimatet är, hur det ser ut på ön och hur du överlever. redogör med fungerande innehåll – berättar med detaljer och förklarar varför just dessa saker är viktiga … för att…, så att.. du kan klara dig en månad på en öde ö.
Struktur i ett tal
inleder på ett positivt och tydligt sätt så att åhöraren förstår utan problem vad framställningen kommer att handla om. Informationen är ordnad i en naturlig följd som underlättar åhörarnas förståelse. Slutet markeras på ett tydligt sätt. En avslutning kan innehålla någon form av sammanfattning, slutsats eller poäng.
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning – ”Jag ska prata om min öde ö./ Nu har jag berättat om min öde ö.”
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning – ”Jag ska prata om min öde ö, hur det ser ut där, och vilka saker jag har tagit med mig / Nu har jag berättat om min öde ö.”
Redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning ”Jag ska prata om min öde ö, hur det ser ut där, vilken växtlighet och vilket klimat det är där och vilka saker jag har tagit med mig. Nu har jag berättat om min öde ö, om hur det ser ut vilken växtlighet och vilket klimat det är där och vilka saker jag har tagit med mig.”
Språk
Talar tydligt och begripligt. Är mån om att åhörarna ska förstå genom att omformulera sig eller upprepar det som är sagt. Talar fritt med hjälp av stödord
Du använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare. Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva)
Du använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare. Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva)
Du använder språket med god anpassning till syfte och mottagare. Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva)
Kommunikation
Ögonkontakt med alla åhörare. Försäkrar sig om att åhörarna förstår, omformulerar sig eller upprepar sig. Alla hör vad som sägs. Visar engagemang i gester, mimik och kroppshållning, vilket förmedlar innehållet och kan skapa intresse. språkliga strategier kan vara omformuleringar, förtydliganden
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang Använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva)
Klarar relativt väl att att titta upp, tala tydligt och visa engagemang Använder relativt fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (sva)
Klarar väl att att titta upp, tala tydligt och visa engagemang Använder väl fungerande kommunikations- strategier för att göra sig förstådd (sva)

Ny rubrik

SAMTAL
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny nivå
Kommunikation
Ögonkontakt, aktiv och positiv lyssnare som uppmuntrar som ställer följdfrågor och bjuder in till samtal. Lyssnandet och förståelsen bekräftas genom att knyta an till vad som tidigare sagts eller genom följdfrågor ”när du sa så där kom jag på en gång då…, ”jag förstår vad du menar men jag tycker..”
Du upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Du för till viss del samtalet framåt du använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att göra dig förstådd (sva)
Du upprätthåller samtalet relativt väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Du för samtalet framåt. du använder vid behov relativt fungerande strategier för att göra dig förstådd (sva)
Du upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Du fördjupar eller breddar samtalet du använder vid behov väl fungerande strategier för att göra dig förstådd (sva)
Innehåll
Anknyta och relatera till tidigare sagda. Jag tror att … därför att… för att … det kan man förstå för att… och om detta händer… så kan det hända att…
Du klarar i viss utsträckning att hålla dig till ämnet Du framför egna tankar med till viss del under-byggda resonemang.
Du klarar relativt väl att hålla dig till ämnet Du framför egna tankar med utvecklade relativt väl underbyggda resonemang
Du klarar relativt väl att hålla dig till ämnet Du framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang
Språk
uttrycker sig begripligt och anstränger sig för att också förtydliga sina tankegångar. Talar tydligt och i lagom tempo så att lyssnaren kan ta till sig och förstå. Väljer sina ord
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare. Lyssnaren förstår ganska bra. Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva)
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mot-tagare. Lyssnaren förstår bra. Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva)
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare. Lyssnaren förstår mycket bra, eftersom talaren talar tydligt, högt och pratar lagom fort så lyssnaren hinner ta till sig det som sägs. Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva)

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny nivå
Helhetsbedömning
E-nivå Din redogörelse och samtal visar viss anpassning till syfte och mottagare.
C-nivå Din redogörelse och samtal visar relativt god anpassning till syfte och mottagare.
A-nivå Din redogörelse och samtal visar god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: