👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter!

Skapad 2018-12-10 13:04 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Observationspunkter

Läsa
A:1 Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning. - Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
A:2 Eleven deltar i textsamtal och läser ord som helheter (logografisk läsning). - Jag förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord.
A:3 Eleven bidrar med egna erfarenheter i textsamtalen och börjar använda ljudning i det egna läsandet. - Jag kopplar ihop det lästa med egna upplevelser och har börjat ljuda när jag läser själv.
A:4 Eleven förstår det lästa och har knäckt läskoden. - Jag kan läsa ord och meningar och förstår vad jag själv läser och andra läser för mig.
A:5 Eleven för enkla resonemang om textinnehållet och läser själv kortare elevnära texter. - Jag resonerar om det som andra läst och läser själv kortare texter.
Skriva
A:1 Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler. - Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
A:2 Eleven deltar i gemensamt skrivande, skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord. - Jag kan komma på saker att skriva om, skriver mitt namn och skriver av bokstäver och ord.
A:3 Eleven bidrar till det gemensamma skrivandet och prövar att skriva på egen hand. - Jag prövar att skriva själv, jag kan flera bokstäver och vet hur de låter.
A:4 Eleven prövar att skriva för att berätta eller beskriva med hjälp av bilder. - Jag prövar att skriva till bilder.
A:5 Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas och använder oftast ljusning. - Jag skriver för att berätta eller minnas och ljudar orden när jag skriver.

Avstämning A

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. - Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa
B:1 Eleven kan sammanfatta textinnehåll och börjar utnyttja den ortografis helordsläsningen. - Jag kan sammanfatta det vi läst om och börjar få lite flyt när jag läser själv.
B:2 Eleven prövar att relatera egna erfarenheter till det lästa. - Jag prövar att koppla ihop det jag läst med mina egna erfarenheter.
B:3 Eleven läser "på, mellan och utifrån raderna" vid egen läsning av elevnära texter. - Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
B:4 Eleven använder olika lässtrategier som stöd i läsningen och läser enklare text med flyt. - Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser ofta texterna med flyt.
Skriva
B:1 Eleven skriver korta texter med eller utan bildstöd och använder helordsskrivande ibland. - Jag kan skriva korta texter och börjar få flyt i skrivandet.
B:2 Eleven prövar att resonera om hur man kan formulera sig i olika slags texter. - Jag pratar med andra om hur man kan skriva på lite olika sätt.
B:3 Eleven läser "på, mellan och utifrån" vid egen läsning av elevnära texter. - Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
B:4 Eleven använder olika lässtrategier som stöd i läsningen och läser enklare text med flyt. - Jag använder olika sätt för att förstå en text och läser ofta texterna med flyt.

Avstämning B

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljusning och ortografis helordsläsning. - Jag förstår det jag läser, märker när jag läser fel och börjar få flyt i mitt läsande.
Läsa
C:1 Eleven läser för upplevelser och lärande. - Jag läser för att uppleva
C:2 Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter. - Jag läser texter ofta och regelbundet.
C:3 Eleven läser, förstår och tolkar innehåll i berättelser och faktatexter. - Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
C:4 Eleven planerar, organiserar och bearbetar innehåll och form i sina texter. - Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.

Avstämning C

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen och läser med flyt både kortare och längre texter. - Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.
Läsa
D:1 Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
D:2 Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
D:3 Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Skriva
D:1 Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
D:2 Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D:3 Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.

Avstämning D

Eleven läser obehindrat med förståelse.
Läsa
E:1 Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
E:2 Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
E:3 Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Skriva
E:1 Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
E:2 Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
E:3 Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.

Avstämning E

Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Läsa
F:1 Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
F:2 Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
F:3 Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt.
Skriva
F:1 Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
F:2 Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdöme och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
F:3

Avstämning F

Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelsestrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.
Berättande
Eleven berättar händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra. - Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Eleven återberättar längre sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser. - Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Eleven berättar sammanhängande berättelser med tydlig poäng. - Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Besrkivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Eleven beskriver olika företeelser så andra förstår. - Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Eleven förklarar på ett begripligt sätt. - Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar.
Eleven ger och tar muntliga instruktioner. - Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument. - Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Eleven anpassar sitt sätt att samtala till olika syften, situationer och mottagare. - Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Eleven förbereder och genomför en muntlig redogörelse med anpassning till syfta, situation och mottagare. - Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.