👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labbrapport kemi

Skapad 2018-12-10 13:51 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
E
C
A
Struktur
Följer till största delen mallen för labbrapport. Rubrikerna är korrekt angivna och texten är lätt att följa.
Uppfyller tidigare kriterier, samt följer helt mallen för laborationsrapport. De olika delarna innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och vetenskaplig. Källor anges.
Uppfyller tidigare kriterier, samt använder bilder och diagram för att förtydliga budskapet.
Teori
Bygger upp sina antaganden med fakta och teori som är delvis utvecklade.
Antaganden är väl underbyggda med fakta eller teorier.
Antagandena är mycket väl underbyggda med fakta och teori och beskrivs med ett vetenskapligt och opersonligt språk. Texten visar på djup kunskap inom området och eget tänkande/initiativ.
Metod
Det finns en beskrivning av utförandet. Kan ev. kopiera handledningen eller har ett delvis personligt eller ovetenskapligt språk.
Har en tydlig och välskriven beskrivning textat med egna ord och med ett vetenskapligt språk.
Uppfyller tidigare kriterier. Om metoden ändrats från handledningen anges detta tydligt med förklaring varför.
Materiel
Kan sakna ngn enstaka sak som krävs för genomförandet
Allt är medtaget med korrekta namn och ev. mängd
Allt är medtaget med korrekta namn och ev. mängd
Resultat
Har en tydlig resultatdel men blandar bitvis slutsats och diskussionsdelar. Texten är opersonlig, vetenskaplig och kortfattad. Använder delvis tabeller och bilder för att förtydliga resultat.
Uppfyller tidigare kriterier, samt presenterar resultatet korrekt och kortfattat i tydliga tabeller, diagram eller liknande.
Uppfyller tidigare kriterier. Tydliggör ev. oväntade resultat.
Slutsats/Diskussion
Har en tydlig slutsatsdel som bygger på fakta. Följer upp syfte och redogör för eventuella felkällor.
Slutsatsdelen knyter väl an till syfte och redogör för de fakta och teorier som behövs för att förklara resultatet. Texten visar på kunskap inom området och diskuterar felkällor, alternativa lösningar och ev. säkerhetsaspekter. Texten har ett vetenskapligt språk
Uppfyller tidigare kriterier. Texten kan knyta an till olika moment under kursen och till andra teorier och ämnen. Texten har ett vetenskapligt språk och hämtar information från olika källor. Reflekterar över resultatets betydelse för laborationen, samt i ett större perspektiv.
Genomförande (under laborationen)
Arbetar delvis självständigt med viss handledning.
Arbetar självständigt och gör egna reflektioner kring experimentet/undersökningen.
Arbetar självständigt och tar egna initiativ till följdfrågor. Har en tydlig, genomtänkt plan innan experimentet startar. Reflekterar under laborationen och ställer följdfrågor, till exempel om resultatet eller metoder.