👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1-3

Skapad 2018-12-10 22:07 i Liljeforsskolan Uppsala
Matris för SO-ämnen för år 1-3
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Matris för SO-ämnen för år 1-3. Bedömningen görs utifrån elevens aktuella årskurs. Tom kolumn innebär att arbetsområdet berörs i senare årskurs.

På väg mot målet/Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att leva tillsammans
 • SO   3
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du kan ange orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Du kan ange flera orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • SO   3
Du känner till att det finns trafikregler.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken samt reflektera över hur trafikmiljön kan göras säkrare.
 • SO   3
 • SO   3
Du deltar till viss del i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap. Du kan motivera dina åsikter.
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t ex gott och ont, rätt och orätt, samt kamratskap. Du kan motivera dina åsikter och visar förståelse för andras åsikter.
Att leva i närområdet
 • SO   3
Du vet att det finns olika yrken. Du vet att det finns t.ex. polis och brandkår.
Du anger viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Du anger flera viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet samt reflekterar kring varför de finns där.
 • SO   3
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Du kan utifrån närområdet beskriva på ett utvecklat sätt hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
.
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då flera exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Att leva i världen
 • SO   3
Du känner till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Du har kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge flera exempel på vad det kan innebära i skolan, hemmet och olika delar av världen.
 • SO   3
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Du kan på ett utvecklat sätt samtala om normer och regler i vardagen och ge flera exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Du beskriver på ett utvecklat sätt hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta flera förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
 • SO   3
Du vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort.
Du beskriver olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Du beskriver flera olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
 • SO   3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge flera exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
 • SO   3
Du vet att det finns olika religioner.
Du beskriver platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Du beskriver flera platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge flera exempel på högtider, symboler och centrala berättelser från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
 • SO   3
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser.
Du återger delar av innehållet i berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Du återger delar av innehållet i flera berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Du kan även resonera kring likheter och skillnader i berättelserna.
Att undersöka verkligheten .
 • SO   3
 • SO   3
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Du kan ta del av information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom intervjuer, observationer och mätningar, och göra sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
.
 • SO   3
Du gör enkla undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Du gör undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Ny rubrik

På väg mot målet/Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper

Ny rubrik

På väg mot målet/Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper