👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd svenska, läsa 1-3 Sva

Skapad 2018-12-11 14:07 i Säteriskolan Härryda
Sammanställning utifrån Skolverkets bedömningsstöd, Läsning årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Avstämning A
Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning
Avstämning C
Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter,
är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning,
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven urskiljer ord i meningar,
läser enkla meningar med flyt,
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord,
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin,
stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang,
Eleven korrigerar sig själv vid behov,
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning,
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov,
Eleven läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt,
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa,
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor,
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt,
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.