👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt utredande framförande SVA 3

Skapad 2018-12-21 13:49 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola 1 Svenska som andraspråk

  • Sva  -   Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.
F
E
C
A
Framförande
Förmåga att kommunicera i tal och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan göra väldisponerade, muntliga utredande presentationer inför en grupp där budskapet framgår tydligt. Eleven ska muntligt kunna strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta texter om det aktuella ämnet.
Eleven kan göra väldisponerade, muntliga utredande presentationer inför en grupp där budskapet framgår tydligt. Eleven ska muntligt kunna strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta texter om det aktuella ämnet.
Eleven kan göra väldisponerade, muntliga utredande presentationer inför en grupp där budskapet framgår tydligt. Eleven ska muntligt kunna strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta texter om det aktuella ämnet med förmåga att nyansera innehållet.
Eleven ska avsluta framförandet med en lämplig slutsats.
Eleven ska inleda och avsluta framförandet på ett lämpligt sätt. Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant.
Språk och stil
Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
Eleven uppfyller ännu ej samtliga krav för E.
Eleven kan till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Eleven kan till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Eleven kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen får inte begränsa den muntliga kommunikationen.
Eleven kan använda enkla retoriska grepp på ett relevant sätt.
Eleven kan använda retoriska grepp på ett relevant sätt.
Eleven kan använda enkla retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt. Eleven ska kunna använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser.