Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LTÖ TST Lönematris läraravtal 2019/2020

Skapad 2019-02-27 09:16 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Medarbetarsamtal

Matrisen fylls i av både chef och medarbetare innan lönesamtalet. Om det saknas bedömningsunderlag för någon konkretisering eller att det inte ingår i medarbetarens arbetsuppgifter lämnas raden tom. Om det bedöms att medarbetaren inte når upp till det grundläggande kravet fyller man i utvecklingsbehov och det bör kompletteras med en handlingsplan. Skrivningen till vänster beskriver om det finns stora utvecklingsbehov. Skrivningen på högersidan definierar bra - grundläggande kompetens.

Definition av värdeorden utökad kompetens och kvalificerad kompetens:

Utökad kompetens Kan innebära:
- fortbildning som visar att man breddat sin kompetens och omsätter den i praktiken, tex Lärarlyftet eller egen inläsning av senaste forskningen.
- exceptionell yrkesskicklighet vad gäller undervisning, anpassningar, kontakt med barn/elev och vårdnadshavare.

Kvalificerad kompetens Innebär:
- att man uppfyller kriterier för utökad kompetens samt aktivt sprider det på enheten.

Yrkesskicklighet och pedagogiskt arbete

Arbetar för att främja/nå målen i läroplanen
Utvecklingsbehov
Bra - grundläggande kompetens
Utökad kompetens
Har svårt att möta barn/elever och grupper utifrån deras individuella behov.
Väljer metod, organisation och innehåll utifrån varje barns/elevs förutsättningar och behov.
Gör få alternativt inte kompletta pedagogiska planeringar i förhållande till de arbetsområden som genomförs.
Gör tydliga och lättbegripliga pedagogiska planeringar i förhållande till de arbetsområden som genomförs.
Har svårt att skapa arbetsro och ett positivt klimat i grupper.
Har förmågan att skapa arbetsro och ett positivt klimat i grupper.
Arbetar inte utifrån ett helhetsperspektiv kring barnets/elevens lärande.
Har förmågan att skapa goda relationer med såväl interna som externa aktörer som gynnar det enskila barnet/ elevens hela lärande -situationen t.ex. EHT, vårdnads- havare, BUP, social -förvaltning.
Arbetar inte utifrån nämndens och verksamhetens mål.
Arbetar medvetet mot nämndens och verksamhetens mål.

Individuella faktorer

Förmåga att ta ansvar, initiativ, samarbeta och utveckla egen kompetens.
Utvecklingsbehov
Bra - grundläggande kompetens
Utökad kompetens
Tar sällan initiativ och ansvar för gemensamma arbetsuppgifter i arbetslaget och på förskolan/skolan.
Tar på ett positivt sätt initiativ och ansvar för gemensamma arbetsuppgifter i arbetslaget och på förskolan/ skolan.
Tar inte ansvar och initiativ för egen yrkesmässig kompetensutveckling
Tar ansvar och initiativ för egen yrkesmässig kompetens- utveckling.
Tar del av gemensam kompetensutveckling men använder det inte i arbetet.
Är delaktig i gemensam kompetens- utveckling och använder detta i arbetet.
Har svårt med samarbete och kommunikation.
Samarbetar och kommunicerar
Tar ansvar för eget välbefinnande
Bidrar till större delar av personalens välbefinnande och kommer med konstruktiva lösningar för att öka trivseln på arbetsplatsen.

Gemensamt pedagogiskt arbete

Utvecklingsbehov
Bra - grundläggande kompetens
Utökad kompetens
Arbetar inte i samverkan med andra för ökad måluppfyllelse inom läroplanens olika områden.
Arbetar i samverkan med andra för ökad måluppfyllelse inom läroplanens olika områden.
Undviker värdegrundsfrågor och arbetar inte aktivt för likabehandling.
Tar initiativ till och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och likabehandling på skolan.
Deltar i BFFL /BFL-arbetet men använder det inte i arbetet.
Deltar aktivt och bidrar för att utveckla professionen genom BFFL/ BFL-arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: