Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris kemi 7F Vt 2019: Surt & basiskt

Skapad 2019-03-26 19:20 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi

Ej uppnått lägsta kunskapsnivå
E
C
A
Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier Uppgifter på prov: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att beskriva och ge exempel på dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara olika samband med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara mer komplexa samband och generalisera med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Inlämningsarbete
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten, och identifierar enkla kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten, och visar på ganska komplexa samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten, och visar på komplexa samband i naturen.
- Inlämningsarbete - Uppgifter på prov: 3,11,14
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Identifierar och beskriver enkla kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället, och beskriver ganska komplexa kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället, och beskriver komplexa kemiska samband.
Bedöms ej i detta avsnitt. Du kan beskriva och ge exempel på viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Bedöms ej i detta avsnitt. Du kan förklara och visa på samband mellan några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Bedöms ej i detta avsnitt. Du kan förklara och generalisera kring några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Naturvetenskapens karaktär
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet och hur naturvetenskapen utvecklas. - Laborationer - Egen planering av undersökning
Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar.
Du följer givna planeringar och kan skapa egna enkla frågeställningar och planeringar som efter korrigering går att arbeta utifrån.
Du följer givna planeringar och skapar egna enkla frågeställningar och planeringar som går att arbeta utifrån.
Labrapport
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du jämför resultaten med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Labrapport
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar med förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor, och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Naturvetenskapen som social och mänsklig aktivitet
Den här aspekten handlar om att använda naturvetenskapliga och andra argument.
Bedöms ej i detta avsnitt. Du kan vid samhällsfrågor skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden med enkla motiveringar, samt beskriva någon tänkbar konsekvens.
Bedöms ej i detta avsnitt. Du kan vid samhällsfrågor skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar, samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Bedöms ej i detta avsnitt. Du kan vid samhällsfrågor skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar, samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Inlämningsarbete
Du kan söka naturvetenskaplig info. och använda den på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och i enkla texter.
Du kan söka naturvetenskaplig info. och använda den på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och i utvecklade texter.
Du kan söka naturvetenskaplig info. och använda den på ett väl fungerande sätt i diskussioner och i välutvecklade texter.
Lektioner
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussioner framåt.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussioner framåt.
Du ställer frågor i diskussioner samt framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussioner framåt samt fördjupar eller breddar dem.
Inlämningsarbete
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användande av energi och naturresurser påverkar miljön. Visar på några åtgärder som bidrar till hållbar utveckling.
Du för utvecklade och ganska väl underbyggda resonemang kring hur människans användande av energi och naturresurser påverkar miljön. Visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som bidrar till hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användande av energi och naturresurser påverkar miljön. Visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som bidrar till hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: