Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarngärdesskolan Bed.stöd läs- och skrivutv. åk 1–3

Skapad 2019-04-11 11:45 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling ger läraren möjlighet att följa elevens läs- och skrivutveckling och är ett material som ingår som en del av den ordinarie undervisningen.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Materialet "Bedömningsstöd i årskurs 1–3 i läs- och skrivutveckling" utgår från kursplanen i svenska och svenska som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 1 och 3.

Avstämning A (åk 1)

LÄSA - Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. SKRIVA - Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
LÄSA
SKRIVA
Jag namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Jag har skrivriktningen klar för mig.
Jag urskiljer ord i meningar.
Jag prövar att skriva för att kommunicera.
Jag läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Jag utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Jag prövar att läsa om och korrigera mig själv på lärarens uppmaning.
Jag gör ofta mellanrum mellan orden.
Jag visar förståelse för innehållet vid egen läsning (SvA: högläsning) genom att kommentera och återge något av det lästa.
Jag kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Jag visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter. (SvA: Jag visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån mina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.)
Jag bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.

Avstämning B (åk 2)

LÄSA - Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning. SKRIVA - Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
LÄSA
SKRIVA
Jag är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Jag skriver så att texten är läslig för mig själv och för andra.
Jag läser enkla meningar med flyt.
Jag skriver text för att kommunicera.
Jag stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Jag använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Jag läser för det mesta om och korrigerar då mig själv vid behov.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Jag kan stava några för mig vanligt förekommande ord.
Jag börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Jag visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Avstämning C (åk 3)

LÄSA - Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter. SKRIVA - Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
  • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
LÄSA
SKRIVA
Jag läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Jag skriver läsligt med gemener och versaler.
Jag utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Jag skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SvA: Jag skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.)
Jag korrigerar mig själv vid behov.
Jag skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår. (SvA: Jag skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.)
Jag högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Jag söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Jag högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Jag kan stava många för mig vanliga ord.
Jag drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Jag markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Jag läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: