Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt bedömningsstöd åk 1-3 (Skolverket) - Elevens läsutveckling

Skapad 2019-04-28 09:21 i Nationella styrdokument - Unikum
Baserat på Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, årskurs 1-3, Skolverket 2018. Bearbetat för användning i Unikum.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1. Bedömningsstödets syfte är att du som lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1–3. Du kan med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.
(Aspekterna i vänstermarginalen är ord som Unikum valt för att förtydliga innehållet och progression i matrisen.)

LÄSA

Avstämning A
Läsa - bokstäver och berättande text Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
Läsa - berättande text Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser medbhjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
Läsa - berättande och beskrivande text Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Lässtrategier - Avkodning
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
---
Lässtrategier - flyt
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Lässtrategier
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Lässtrategier - korrigering
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov
Eleven korrigerar sig själv vid behov
Läsförståelse
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor
Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
Läsförståelse
---
---
Eleven högläser elevnära faktatexter och återger handlingen muntilgt
Läsförståelse
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen
Läsförståelse
---
---
Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: