Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt ledarskap, 100 p, PEDPEG

Skapad 2019-05-13 16:05 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola 3 Pedagogik

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.

  • Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.

  • Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

  • Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering.

  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

  • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter.

  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

E
C
A
Eleven beskriver översiktligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
Eleven beskriver utförligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledaren.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledaren. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hider som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledaren samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och förslår vid behov förbättringar.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och förslår vid behov förbättringar.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och förslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven enklar argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: