Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krig och konflikter

Skapad 2019-05-25 18:37 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Matris fördjupande arbete till AO: Krig och konflikter
Grundskola 7 – 9 Historia

Det fördjupande arbetet med krig och konflikter har sin grund i historia men övriga so-ämnen kan även bedömas om kopplingar görs till dessa ämnen.

Grund
God
Avancerad
Förmåga att kunna ange och skilja på olika typer av konflikter.
Du kan ange någon typ av konflikt och förklara vad som är typisk för denna.
Du kan ange några olika typer av konflikter och kan förklara vad som är karakteristiska drag för dessa olika konflikttyper.
Du kan ange flera typer av konflikter och kan tydligt förklara och särskilja dessa åt. Du kan förklara olika orsaker till en enskild konflikt.
Förmåga att tolka och analysera en konflikt.
Du kan till vissa delar ange orsaker till, förlopp och följder av en enskild konflikt i världen (efter 1950-talet fram till nutid).
Du kan i skrift ange orsaker till, förlopp och följder av en enskild konflikt i världen (efter 1950-talet fram till nutid). Du använder olika begrepp och visar på sammanhang.
Du kan i skrift tydligt ange orsaker till, förlopp och följder av en enskild konflikt i världen (efter 1950-talet fram till nutid). Du kan visa på likheter och skillnader mellan några olika konflikter.
Förmåga att använda kunskaper kring konflikter i nya sammanhang.
Du kan till en del ge exempel på vad som kunnat göras för att förhindra någon konflikt. Du använder till en del tidigare kunskaper för att komma fram till förslag på hur konflikter kan förebyggas.
Du kan ge exempel på vad som kunnat göras för att förhindra någon konflikt. Du använder tidigare kunskaper för att komma fram till förslag på hur konflikter kan förebyggas.
Du kan ge olika tydligt formulerade förslag på vad som kunnat göras för att förhindra någon konflikt. Du använder tidigare kunskaper och historiska kopplingar för att komma fram till förslag på hur konflikter kan förebyggas.
Förmåga att föra resonemang.
Du berättar och redogör för saker som hänt i din valda konflikt.
Du gör kopplingar och ser samband mellan olika händelser, personer och tidsperioder. Du använder dig av begrepp och visar på underbyggda resonemang.
Du återger händelseförlopp i din valda konflikt men framförallt visar du på hur det hänger samman och vad det kan leda till. Du kan formulera egna hypoteser och dra egna slutsatser.
Förmåga att söka och granska information. Söka källor.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor.
Förmåga att söka och granska information. Kritiskt granska.
Du funderar över var informationen i dina valda källor kommer ifrån.
Du undersöker vem som skrivit informationen i dina källor och funderar över dess trovärdighet.
Du undersöker vem som skrivit informationen i dina källor och resonerar kortfattat kring dess trovärdighet.
Förmåga att söka och granska information. Välja relevant information.
Du behöver hjälp av stödfrågor för att välja ut den information från dina källor som behövs för ditt arbete.
Du behöver viss hjälp för att välja ut den information från dina källor som behövs för ditt arbete.
Du kan på egen hand välja ut relevant information från dina källor som behövs för ditt arbete.
Presentation
Din presentation har en röd tråd.
Din presentation har en röd tråd med en tydlig inledning och sammanfattande avslutning.
Bilder och beskrivningar kompletterar varandra och skapar helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: