Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 1-3 Fastställd 190904

Skapad 2019-06-17 12:38 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Rubrik 1

Kunskapskrav åk 3
Mänskliga rättigheter
Jag kan med stöd samtala om mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Jag kan namnge några olika mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Jag har kunskap om mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Samt kan ge exempel på vad de innebär i skolan och hemma.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
Jag deltar i samtal om normer och regler samt i klassråd.
Jag kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, t.ex. klassråd.
Jag kan samtala om normer och regler och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
Jag kan ge förslag på två olika betalningsformer, t.ex. kontant eller kort.
Jag vet hur mycket några vanliga varor kostar, t.ex. en liter mjölk.
Jag vet vad några tjänster kostar exempelvis att åka buss eller gå till frisören.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Närområdet
Jag kan delta i samtal om hur naturen och miljön har påverkat vårt närområde.
Jag har kunskaper om närområdets betydelse för samhällsutvecklingen.
Jag kan se samband mellan olika orsaker till samhällsutvecklingen och förklara varför.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Att flytta i världen
Jag kan delta i samtal om varför människor flyttar.
Jag har kunskaper om varför människor flyttar och kan resonera kring det.
Jag kan se samband mellan olika orsaker till att människor flyttar och förklara varför
Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Yrken och samhällsfunktioner
Jag kan namnge några olika yrkeskategorier i närområdet.
Jag kan förklara vilka samhällsfunktioner olika yrkeskategorier fyller i närområdet.
Jag kan se och förklara hur olika yrkeskategorier och samhällsfunktioner samverkar.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet
Hållbar utveckling
Jag deltar i samtal om hållbar utveckling.
Jag kan förklara hur mina och andras handlingar och val påverkar miljön.
Jag kan förklara olika samband mellan människors vardagshandlingar och hållbar utveckling.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Trafik
Jag kan några trafikregler i närområdet och vet varför dessa är viktiga.
Jag kan nämna några riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och vet hur jag säkert ska passera dem.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Hemortens historia
Jag kan delta i samtal om närområdets historia.
Jag kan ge exempel på människors levnadsvillkor i närområdet under olika perioder.
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Jag kan beskriva hur man kan hitta spår av forntiden i naturen.
Jag kan beskriva hur man kan hitta spår av forntiden i texter och bilder.
Jag kan använda mig av en tidslinje och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Religion
Religiösa platser. Kristendomens roll i skolan och hemorten.
Jag känner till några platser för religionsutövning.
Jag kopplar samman några platser för religionsutövning med religioner som utövas i närområdet .
Jag kan jämföra några religioner och religiösa platser som utövas i närområdet. Jag kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Religion
Symboler, högtider och berättlser
Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen.
Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från islam.
Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från judendomen.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Mytologi
Jag kan återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
Jag kan återge delar av innehållet i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Källkritik
Ta del av.
Jag kan med stöd ta del av enkel information i olika medier
Jag kan med stöd samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Jag kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor. Jag kan framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Källkritik
Söka själv.
Jag kan med stöd söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar.
Jag kan med stöd göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Jag kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar. Jag kan göra enkla sammanställningar av mina resultat så att innehållet klart framgår.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Världen, kartan
Jag kan med stöd göra enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp.
Jag kan med stöd återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för mig betydelsefulla platser och länder.
Jag kan göra enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp. Jag kan återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för mig betydelsefulla platser och länder.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: