Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga Svenska åk 1-3 TALA steg 1-5

Skapad 2019-07-09 08:22 i Simrishamn
Skolverkets bedömningsstöd - Bygga Svenska STEG 1-5 Tala
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Observationspunkter för Tala STEG 1-5

TALA Steg 1

Eleven presenterar sig på ett enkelt och inövat sätt och svarar på enkla frågor, till exempel: Är du hungrig? och ställer själv frågor som ofta har karaktären av påståenden, till exempel: Hungrig? Ja./Nej?
Eleven återger med stöttning kortfattat en händelse med ett vardagligt ordförråd och utifrån något visuellt stöd, till exempel fotografier, föremål eller stödord
Eleven uttrycker åsikter på ett enkelt sätt
Eleven använder ord och helfraser, till exempel: "Vi ses imorgon! Jag vet inte"
Eleven använder ofta ord och uttryck på ett förenklat sätt, till exempel genom att enbart använda verb i presens eller infinitiv (jag se bok) eller genom att uttrycka substantivens plural med ”många” i stället för med ändelse (många bok)
Kopulan (är, blir) utelämnas ofta, till exempel: "han rädd". Även prepositioner utelämnas ofta

TALA Steg 2

Eleven deltar med stöttning i enkla samtal om sådant som händer i och utanför klassrummet
Eleven återanvänder lärarens eller kamraternas ord och formuleringar
Eleven förhandlar på ett enkelt sätt om betydelsen av ord, fraser och innehåll
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt åsikter, värderingar och jämförelser
Eleven använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och i ämnesundervisningen
Eleven börjar uttrycka sig med en viss precision både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att börja skilja på olika tempusformer och genom att börja använda modala hjälpverb (vill, kan) följt av infinitiv, samt börjar uttrycka framtid med hjälp av ordet ska
Eleven börjar använda tidsbisatser (Hon jätteledsen när alla skrattade av henne), enklare partikelverb (kom in, spring ut) och ofta förekommande sambandsord (och, sen)
Eleven utelämnar mer sällan kopulan (är, blir)

TALA Steg 3

Eleven deltar i samtal genom att återge, berätta och beskriva något som eleven har hört, läst eller upplevt, så att innehållet framgår. Eleven använder då ett mer precist ordförråd än tidigare och förhandlar om betydelsen av ord, fraser och innehåll
Eleven använder vanliga sambandsord, till exempel för tid och orsak (sen, och sen så, för att)
Eleven kan berätta om en händelse eller företeelse med stöd av nyckelord i en mindre grupp
Eleven jämför på ett enkelt sätt förhållanden och erfarenheter och uttrycker åsikter om dessa
Eleven uttrycker sig med en viss precision och variation både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att ofta skilja på presens och preteritum, börja göra skillnad på bruket av preteritum och perfekt, uttrycka framtid på olika sätt, inleda huvudsatser med en annan satsdel än subjektet, börja kongruensböja adjektivet när det står attributivt (högt berg, stort slott), börja använda partikelverb där betydelsen inte är genomskinlig (kommer ihåg, läser om)

TALA Steg 4

Eleven uppvisar ett mer effektivt flyt i kommunikationen än tidigare och kan förhandla om mening när något är oklart
Eleven gör jämförelser, uttrycker åsikter, förklarar och motiverar
Eleven uttrycker sig med en större precision och variation, både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att använda relevanta sambandsord och olika slags bisatser, alltmer tillämpa inversionsregeln, använda verbens tempusformer med större säkerhet (sprang, har/hade/skulle sprungit), kongruensböja adjektiven även i predikativ ställning, börja använda mindre frekventa partikelverb, börja använda idiomatiska uttryck (Jag har en idé; Nu är det kört; När man får rött kort så åker man ut)

TALA Steg 5

Eleven återger händelser och erfarenheter sammanhängande så att innehållet och händelseförloppet framgår
Eleven uttrycker åsikter, förklarar och motiverar
Eleven uttrycker sig med precision, variation och en större säkerhet än tidigare både grammatiskt och lexikalt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: