Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturbruk

Skapad 2019-08-21 11:46 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola
F
E
D
C
B
A
Naturbrukets yrkesområden
Eleven redogör ____ för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Naturbrukets historiska utveckling
Eleven beskriver också _______ naturbrukets historiska utveckling.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Hållbar utveckling
Dessutom redogör eleven ________ för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
APL
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför _____ med handledare avgränsade arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Eleven ______ lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han ______ den egna förmågan och situationens krav.
i samråd använder med visst handlag med viss säkerhet
efter samråd väljer, samt använder med gott handlag med viss säkerhet
efter samråd väljer, samt använder med mycket gott handlag, med säkerhet
APL-dokumentation
När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en ____ dokumentation av sitt arbete.
enkel
noggrann
noggrann och utförlig
Brandskyddsarbete
Eleven utför ____ med handledare praktiskt brandskyddsarbete och redogör _____ för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven utför _____ med handledare första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
i samråd översiktligt i samråd
efter samråd utförligt efter samråd
efter samråd utförligt efter samråd
Basmaskinkörning
Eleven kör basmaskin* inom ett övningsområde ______. _____ med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage. Eleven utför ___ med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
på ett säkert sätt I samråd i samråd
på ett säkert sätt och med god framförhållning Efter samråd efter samråd
*med olika körtekniker på ett säkert sätt och med mycket god framförhållning Efter samråd efter samråd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: