Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växtodling 2

Skapad 2019-10-18 09:15 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola

Rubrik 1

Ej godtagbar
Godtagbar
utmärkt/självständigt
Utarbetande av odlingsplaner och ekonomiska kalkyler. Bedömning av hur och när arbetsuppgifterna ska genomföras samt organisation, planering och genomförande av arbetsuppgifter med utgångspunkt i den upprättade odlingsplanen och den aktuella situationen.
Ej godtagbar odlingsplan. Vesäntliga delar saknas
Eleven upprättar en enkel odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar samt motiverar översiktligt sina val i planen. Planen innehåller en enkel ekonomisk kalkyl
Eleven upprättar en genomarbetad odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar samt motiverar utförligt sina val i planen
Försäljning och marknadsföring av odlade produkter.Biologiska processer i samband med lagring
Eleven kan ej redogöra för lagring av olika produkter och biologiska processer som sker i samband med lagring.
Eleven redogör översiktligt för lagring av olika produkter. Redogörelsen innehåller enkla förklaringar till de biologiska processer som sker i samband med lagring.
Eleven redogör för lagring av olika produkter. Redogörelsen innehåller även förklaringar till de biologiska processer som sker i samband med lagring. eleven förstr betydelsen av att lagra grödorna på ett bra sätt.
Fältstudier för besiktning och uppföljning av grödornas utveckling samt bestämning av skördetidpunkt.
I samband med fältstudier har eleven svårt att förstå sambandet mellan resultatet av genomförda odlingsåtgärder. och grödan
I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt resultatet av genomförda odlingsåtgärder. Beskrivningen innehåller enkla förklaringar kring grödornas utveckling och kondition.
I samband med fältstudier beskriver eleven på ett välgrundat sätt resultatet av genomförda odlingsåtgärder. Beskrivningen innehåller förklaringar kring grödornas utveckling och kondition samt klimatets påverkan på grödan.
Tolkning av dikningskartor och åtgärder vid funktionsstörningar.
Eleven kan ej tolka dikningskartor.
Eleven tolkar och i samråd med handledare. dikningskartor. och föreslår lämpliga åtgärder.
Eleven tolkar efter samråd med handledare. dikningskartor. och föreslår lämpliga åtgärder.
Lagring av skördade produkter.
Eleven har svårt att planera och utföra arbetsuppgifter i samband med skörd
Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter inom lagring med aktuell teknisk utrustning
Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare aktuella arbetsuppgifter inom och lagring med aktuell teknisk utrustning
Miljöhänsyn i samband med växtodling
Eleven visar inte miljöhänsyn i samband med växtodlingen
Eleven visar miljöhänsyn i samband med växtodlingen
Eleven visar miljöhänsyn i samband med växtodlingen
Ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med växtodling och lagring av skördade produkter
Eleven arbetar inte ergonomiskt och säkerhetsmässigt riktigt
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen.
Lagar och andra bestämmelser som rör växtodling, till exempel miljölagstiftning för skydd av mark, vatten, natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald och människors hälsa.
Eleven redogör inte översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör växtodling.
Eleven redogör översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör växtodling.
Eleven redogör nyanserat för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör växtodling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: