👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd för bsk 19/20

Skapad 2019-10-23 11:19 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Gemensamt samtalsunderlag och bedömningsstöd för barnskötare och elevassistenter inom skolan.
Medarbetarsamtal

Mötet med eleven

.Normer och värden Visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i skolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där eleverna får möjlighet att visa solidaritet, • stimulera elevernas samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra utifrån skolans värdegrund • göra eleverna uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och • samarbeta med hemmen när det gäller elevernas fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i skolan.
Grundnivå
Uppfyller kraven som ställs på befattningen.
Bra
Bidrar i hög grad.
Mycket bra
Initierar, förmedlar et.c.
Excellent
Driver, leder, ansvarar utifrån ansvar
.Har insikt om sitt uppdrag i relation till Lgr11 Ser sin egen profession i rollen som barnskötare/elevassistent. Fokuserar på den egna elevgruppen/arbetslaget. Tar sitt ansvar i alla situationer och för sitt eget handlande samt förhåller sig normkritiskt.
Hanterar konflikter genomtänkt. Bemöter elever professionellt.. Bidrar med lösningar vid uppkomna problem/svårigheter/ konflikter.
Samarbetar aktivt med elevhälsan, elevhälsoplanen. Ser och bidrar till hela verksamhetens behov.
Arbetar aktivt för en god lärmiljö över tid och i komplexa uppdrag.

Utveckling och lärande

Deltar i det systematiska kvalitetsarbetet. (SKOLFS 2011:37,§19 p. 4) Tar ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling genom att systematisk reflektera enskilt och tillsammans med andra. Bedömer sitt behov av kompetensutveckling. (SKOLFS 2011:37, § 24 p. 1) Tillägnar sig aktuell forsknings- och utvecklingsarbete. (SKOLFS 2011:37, § 24 p. 2) • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de elever som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling, • ta vara på elevernas vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka elevers tillit till den egna förmågan, • ge stimulans och särskilt stöd till de elever som befinner sig i svårigheter av olika slag,
Grundnivå
Uppfyller kraven som ställs på befattningen.
Bra
Bidrar i hög grad.
Mycket bra
Initierar, förmedlar et.c.
Excellent
Driver, leder, ansvarar utifrån ansvar
Medverkar och är aktiv i pedagogiska diskussioner. Fokuserar på den egna elevgruppen/arbetslaget. Deltar i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Reflekterar med kollegor/elever och bidrar till att undervisningen och lärmiljön förbättras och utvecklas. Gör eleverna delaktiga i såväl innehåll som aktiviteter. Bidrar till skolans systematiska kvalitetsarbete med konstruktiva synpunkter.
Har eget driv och intresse av att ta del av aktuell forskning och verkar för att den egna kompetens-höjningen bidrar till kvalitetshöjning av verksamheten.
Arbetar aktivt för en god lärmiljö över tid och i komplexa uppdrag. Tar ansvar för att integrera nya medarbetare/kollegor över tid.

Elevers inflytande

• verka för att den enskilda eleven utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i skolan, • verka för att varje elevs uppfattningar och åsikter respekteras, • ta till vara varje elevs förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i elevgruppen, • förbereda eleverna för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
Grundnivå
Uppfyller kraven som ställs på befattningen.
Bra
Bidrar i hög grad.
Mycket bra
Initierar, förmedlar et.c.
Excellent
Driver, leder, ansvarar utifrån ansvar
Ser sin egen profession i rollen som barnskötare/elevassistent dvs. har insikt om sitt uppdrag. Fokuserar på den egna elevgruppen/ arbetslaget Tar sitt ansvar i alla situationer och för sitt eget handlande samt förhåller sig normkritiskt.
Lyssnar aktivt på eleverna och tar till vara elevernas intressen så att det ger avtryck i utformingen av den pedagogiska verksamheten.
Verkar och arbetar för elevinflytande i skolan som helhet.
Verkar och driver elevinflytande i skolan som helhet

Skola och hem

• Ta ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan skolans personal och elevernas familjer, • föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande både i och utanför skolan,
Grundnivå
Uppfyller kraven som ställs på befattningen.
Bra
Bidrar i hög grad.
Mycket bra
Initierar, förmedlar et.c.
Excellent
Driver, leder, ansvarar utifrån ansvar
Ser sin egen profession i rollen som barnskötare/elevassistent dvs. har insikt om sitt uppdrag. Fokuserar på den egna elevgruppen/arbetslaget.
Hanterar konflikter genomtänkt. Bemöter föräldrar/ vårdnadshavare professionellt.
Beaktar föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
Driver arbetet med att skapa samarbete och dialog med föräldrar

Medarbetare

• Samarbete • Ansvarstagande • Kommunikation
Grundnivå
Uppfyller kraven som ställs på befattningen.
Bra
Bidrar i hög grad.
Mycket bra
Initierar, förmedlar et.c.
Excellent
Driver, leder, ansvarar utifrån ansvar
Ny aspekt
Samarbetar Uppfyller arbetsgivarpolicyn
Samarbetar bra i arbetslag och i andra arbetsgrupper. Ta tillvara kollegornas kompetenser.
Ger aktivt kollegialt stöd. Delar med sig av erfarenhet och kunskap.
Leder och bidrar till allas delaktighet. Identifierar och genomför konstruktiva lösningar.