Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Språk och makt

Skapad 2019-10-28 11:40 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Bedömningsmatris för momentet Språk och makt, där kunskapskraven är integrerade med tillämpliga formuleringar ur bedömningsmatrisen för NP i SVA03.
Gymnasieskola Svenska som andraspråk

Formuleringarna kommer från kunskapskraven för Svenska som andraspråk 3 och från Skolverkets bedömningsmatris för NP åk 3.

För C på aspekter från NP förutsätts att även kraven för E är uppnådda.
För A på aspekter från NP förutsätts att även kraven för E och C är uppnådda.

F
E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär (kunskapskrav) ***** Helhet (NP åk 3) ***** Disposition och sammanhang (NP åk 3) ***** Anpassning till vetenskaplig texttyp (NP åk 3)
Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation. ***** Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. ***** Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. − Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. − Textbindningen är fungerande. ***** Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften. − Texten innehåller slutsatser/ en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. − Texten utmärks delvis av objektiv saklighet.
Eleven kan skriva väldisponerade texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen. ***** Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. ***** Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. − Styckeindelningen är korrekt markerad. −Textbindningen är väl fungerande. − Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. − Det råder balans mellan olika delar. ***** Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − slutsatserna/ jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. − Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet.
Eleven kan skriva väldisponerade texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet och precision använda stilistiska drag och idiomatiska uttryck som är typiska för texttypen ***** Texten är ett utförligt, nyanserat och välformulerat pm om frågeställningen. ***** Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. − Styckeindelningen är korrekt markerad. −Textbindningen är väl fungerande. − Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. − Det råder balans mellan olika delar. ***** Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Dessutom krävs följande: − Slutsatserna/ jämförelsen presenteras i ett nyanserat resonemang.
Språklig precision
Språk (kunskapskrav) ***** Språk och stil (NP åk 3)
Språket begränsar endast i undantagsfall kommunikationen ***** Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall kommunikationen. − Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket begränsar endast i undantagsfall kommunikationen ***** Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är anpassade till den vetenskapliga texttypens normer. − Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket begränsar inte kommunikationen ***** Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Dessutom krävs följande: − Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar inte kommunikationen. − Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Referat
Referat (kunskapskrav) ***** Referat (”beskrivning” i NP åk 3) ***** Citat- och referatteknik (NP åk 3)
Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet i texter av vetenskaplig karaktär. ***** − Texten innehåller en översiktlig beskrivning. Beskrivningen bygger på flera källor från texthäftet. ***** − Eleven tillämpar regler för citat­ och referatteknik.
Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär. ***** − Beskrivningen fångar in viktiga detaljer och såväl uttalade som underförstådda idéer i de refererade källorna. Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. ***** − Citat­ och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Eleven kan utförligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär. ***** − Beskrivningen är utförlig.
Språk och makt
Språkanvändning (kunskapskrav)
Eleven kan göra enkla reflektioner kring språkanvändning.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner kring språkanvändning.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner kring språkanvändning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: