Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Svenska som andraspråk med hållplatser- åk 1-3

Skapad 2019-11-07 15:48 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling upp till årskurs 3.

Hållplats 3 innebär att eleven har uppnått kunskapskraven för årskurs 3.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Nedan hittar du kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. När eleven nått hållplats 3 bedöms kunskapskravet för åk.3 vara uppnått.
  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Hållplats 1
Du kan:
Hållplats 2
Du kan:
Hållplats 3
Du kan:
Läsa
läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi på ett delvis fungerande sätt.
läsa bekanta och elevnära texter med visst flyt genom att använda enkla lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Läsförståelse
kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse.
visa viss förståelse för texters innehåll genom att återberätta genom att svara på frågor.
genom att kommentera och återge några för dig viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar du grundläggande läsförståelse.
med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Tolka och resonera
i samtal om texter som eleven lyssnar till kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i enkla elevnära texter och relatera detta till egna erfarenheter.
utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva
skriva en enkel mening med läslig handstil och på dator.
.
skriva enkla meningar med läslig handstil på dator.
berätta en händelse muntligt med enkel röd tråd.
skriva en enkel berättande text meden enkel röd tråd.
skriva berättande texter som har en enkel röd tråd med en i huvudsak fungerande handling.
söka information ur en enkel faktatext och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt.
söka information ur någon anvisad källa och du återger delar av informationen i enkla former av faktatexter.
söka information ur någon anvisad källa och du återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
använda ämnesspecifika ord i din faktatext utifrån gemensamma stödord.
använda ämnesspecifika ord i din faktatext utifrån stödord.
texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
Språkets struktur
använda mellanrum mellan orden och kan oftast använda punkt och stor bokstav på rätt sätt.
använda skiljetecknen på rätt sätt och stava för eleven vanligt förekommande ord.
använda stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
skrivriktningen.
skapa en bild som passar till din text.
genom att kombinera dina texter med bilder kan du till viss del förstärka och förtydliga dina budskap.
genom att kombinera dina texter med bilder kan du förstärka och förtydliga dina budskap.
Textbearbetning
Utifrån en given mall stämma av om din egen och andras texter har med alla givna delar (Se språkets struktur) samt korrigera efter responsen.
utifrån någon given fråga ge enkla omdömen om din egen och andras texter samt bearbeta och förtydliga din text efter responsen.
utifrån givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.
Tala
våga berätta i grupp om elevnära frågor och ämnen.
samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor och framföra din egen åsikt.
samtala om elevnära frågor och ämnen genom ditt grundläggande ordförråd samt att ställa frågor, ge kommentarer och framföra dina egna åsikter.
beskriva någon för dig vardaglig händelse så att en viss del av innehållet framgår.
beskriva vardagliga händelser så att en viss del av innehållet framgår.
beskriva vardagliga händelser så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Ge enkla muntliga instruktioner.
Lyssna
.
ta enkla muntliga instruktioner.
uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: