Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sprint Huddinge Bygga svenska - steg 5

Skapad 2019-11-11 12:00 i Huddinge
Skolverkets Bygga svenska
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Lyssna
1. Eleven urskiljer explicit och implicit uttryckt information i längre vardags- och ämnesrelaterat tal i normal talhastighet 2. Visar en övergripande och fördjupad förståelse av längre vardags- och ämnesrelaterat tal genom att sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet 3. Deltar ledigt i spontana och styrda samtal i ämnesundervisningen samt visar förståelse och bidrar till att bredda och fördjupa samtalen genom att kommentera och bygga vidare på det andra har sagt.
Tala
1. Eleven utvecklar tankegångar, bemöter och bygger vidare på det andra har sagt i resonerande samtal om mer generellt och abstrakt innehåll 2. Uttrycker sig med precision, variation och en större säkerhet både grammatiskt och lexikalt 3. Uttrycker sig med flyt samt använder en fungerande prosodi, det vill säga förlänger det långa ljudet i betonade stavelser.
Läsa
1. Eleven tolkar och förstår i allt högre grad metaforiska och idiomatiska uttryck (på jakt efter kunskap, sätter käppar i hjulet) liksom uttryck för stilistisk variation (inse – fatta) samt tolkar information i texter och svarar på frågor även om svaren inte direkt går att utläsa av texten 2. Uppfattar på egen hand eller med ett visst stöd av lärarens frågor, outtalad information i texter som till exempel utelämnad agent i passiva konstruktioner eller information som döljs i nominaliseringar av verb 3. Tolkar och förstår en referensbindning som bygger på semantiska relationer mellan ord och fraser i texten, till exempel mellan synonymer och ord med överordnad respektive underordnad betydelse (så kallade hyperonymer och hyponymer) vilket kräver utvecklade och fördjupade lexikala nätverk. Exempel på referensbindning med synonyma uttryck är landets befolkning respektive den infödda arbetskraften och med överordnade respektive underordnade begrepp sporväxter (överordnat begrepp) respektive ormbunkar, lummer, fräken och mossor (underordnade).
Skriva
1. Eleven skriver med en textbindning och meningsbyggnad som är varierad och välgjord 2. Har ett utvecklat ordförråd och kan uttrycka sig i stort idiomatiskt och med både precision och nyansering, det utvecklade ordförrådet visar sig i lågfrekventa ord, synonymer (klen och krasslig), partikelverb (huggit ned, slösa bort), precisa mindre frekventa verb (stirra, bulta, gnissla), kollokationer och andra fasta flerordsfraser (förlorade tålamodet, sätta eld på), bildspråk (han har ett brinnande hjärta som vill komma ut ur bröstet och slå för henne för evig) 3. Är säker i interpunktion, stavning och styckeindelning.
LYSSNA
TALA
LÄSA
SKRIVA
5.1
Du uppfattar – med normal talhastighet - både det klart utsagda och det underförstådda i längre vardagstal Du uppfattar – med normal talhastighet - både det klart utsagda och det underförstådda i längre ämnesrelaterat tal
Du kan delta i diskussioner genom att utveckla tankegångar om mer generellt och abstrakt innehåll Du kan delta i diskssioner genom att bemöta och bygga vidare på det andra säger o
Du kan i allt högre grad tolka och förstå metaforiska och idiomatiska uttryck (sätter käppar i hjulet) Du kan tolka och förstå uttryck för stilistisk variation (inse-fatta) Du kan tolka och förstå innehållet i olika texter med hjälp av dina egna erfarenheter dvs ”läsa mellan och bortom raderna”
Du använder sambandsord för att binda ihop satser och meningar på ett varierat sätt Du skriver med varierad meningsbyggnad t e x har olika satsdelar i början av meningen och/eller varierar med olika typer av bisatser
5.2
Du kan, i ett längre vardags-och ämnesrelaterat tal visa att du har förstått genom att sammanfatta, tolka och reflektera över innehållet
Du använder varierande och precisa ord och begrepp Du använder grammatiska regler med större säkerhet
Du kan förstå outtalad information i en komprimerad text. Exempel på sådana texter är fristående korta huvudsatser utan markerat samband. Te x Den ekologiska mjölken homogeniseras inte. Förpackningen ska skakas före användning. Tolkning: Den ekologiska mjölken homogeniseras inte OCH DÄRFÖR ska förpackningen skakas innan man dricker den.. Du kan uppfatta information där agenten är utelämnad t e x För att konsumtionen ska minskas måste människorna styras till återanvändning. Du kan uppfatta information som döljs i nominaliseringar av verb t e x Skogsavverkningen = att man har avverkat skog, Flickans rädsla för hunden=fickan är rädd för hunden.
Du använder idiomatiska uttryck t e x lägga näsan i blöt, bli eld och lågor och kollokationer (fasta flerordsfraser) t e x äga rum, hejdlöst roligt, stående ovationer Du använder en variation av ord (synonymer) Du använder lågfrekventa (mindre vanliga) ord Du använder bildspråk för att uttrycka något abstrakt, t e x håret reste sig på mitt huvud istället för jag blev rädd
5.3
Du deltar utan svårighet i olika typer av samtal i ämnesundervisingen Du visar förståelse, bidrar, kommenterar och utvecklar resonemang utifrån det andra sagt
Du talar med flyt och med fungerande prosodi
Du kan förstå synonyma uttryck som har använts för att skapa variationer i texten t e x landets befolkning= invånare. Du kan förstå överordnade respektive underordnade begrepp t e x sporväxter (överordnat begrepp) respektive ormbunkar, lummer, fräken och mossor (underordnade).
Du använder skiljetecken med säkerhet Du stavar med säkerhet Du använder styckeindelning med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: